2015

Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 74/2015
Wójta  Gminy Turek
z dnia 30 października 2015 r.
                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
 
Na podstawie art. 257   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 10 ust. 2  Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zarządzam, co następuje:
              
§ 1. W Uchwale  Nr IV/16/15 Rady Gminy Turek z dnia  21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej:
- Zarządzeniem Nr  7/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na  2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
- Uchwałą Nr VI/33/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
- Uchwałą Nr IX/44/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na   2015 rok,
- Uchwałą Nr XI/50/15 Rady Gminy Turek z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na   2015 rok,
- Uchwałą Nr XII/55/15 Rady Gminy Turek z dnia 14 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
- Zarządzeniem nr 61/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Turek  na rok 2015
- Uchwałą nr XIII/65/2015 Rady Gminy z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany  w  budżecie Gminy Turek   na rok 2015
-Zarządzeniem nr 63/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2015w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015,
-Zarządzeniem nr 67/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 pażdziernika 2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015
-Zarządzeniem nr 68/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 15 pażdziernika 2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015 w całości uchylonego Zarządzeniem Wójta Gminy Turek nr 72/2015 z 29 pażdziernika 2015 roku,
-Uchwałą nr XIV/70/15 Rady Gminy Turek z dnia 26 pażdziernika 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem nr 73/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 pażdziernika 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany:
 
1.W § 1,  w ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się do kwoty 26 902 069,15 zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się do kwoty 24 637 114,80 zł

2. W § 2, w  ust. 1  wydatki budżetu gminy zwiększa się do kwoty 29 342 372,90 zł z tego:

- wydatki bieżące  zwiększa się do kwoty 22 106 460,03 zł.

3.W załączniku Nr 1 "Dochody" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 128.925,51 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie dochodów zwiększa się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zwiększenia
Plan                         po zmianach
010
01095
2010
103 707,49 zł
275 234,60 zł
801
80101
2030
6 720,00 zł
11 320,00 zł
801
80110
2030
18 750,00 zł
18 750,00 zł
852
85215
2010
63,00 zł
120,00 zł
 
       
b) w planie dochodów zmniejsza się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmniejszenia
Plan po zmianach
801
80101
2010
314,98 zł
36 892,29 zł
 
 
4. W załączniku Nr 2 „Wydatki" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 128 925,51 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota
801
80110
4230
100,00 zł
 

a) w planie wydatków zwiększa się:

 Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zwiększenia
Plan po zmianach
 
010
01095
4210
2 033,48 zł
5 396,76 zł
010
01095
4430
101 674,01 zł
269 837,84 zł
600
60016
4430
694,62 zł
3 694,62 zł
750
75023
4170
3500,00 zł
36 500,00 zł
750
75023
4280
400,00 zł
 1 500,00 zł
750
75023
4300
20 000,00 zł
268 000,00 zł
751
75108
4110
13,96 zł
813,96 zł
751
75108
4210
716,17 zł
3 813,17 zł
801
80101
4210
2 280,00 zł
274 389,12 zł
801
80101
4300
 4 840,00zł
132 889,99 zł
801
80101
4430
200,00 zł
6 702,00 zł
801
80110
4170
2 600,00 zł
7 600,00 zł
801
80110
4210
15 050,00 zł
53 840,00 zł
801
80110
4300
1 500,00 zł
18 200,00 zł
801
80113
4430
1 200,00 zł
10 200,00 zł
801
80146
4210
700,00 zł
5 600,00 zł
801
80195
4300
750,00 zł
2 750,00 zł
852
85215
3110
63,00 zł
10 120,00 zł
921
92109
6059
39 573,00 zł
1 284 874,00 zł
 
 
b)  w planie wydatków zmniejsza się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmniejszenia
Plan po zmianach
600
60016
4300
694,62
257 405,38 zł
750
75023
4040
13 500,00 zł
81 938,00 zł
750
75023
4270
10 000,00 zł
74 000,00 zł
750
75023
4700
400,00 zł
19 600,00 zł
751
75108
4120
33,39 zł
116,61 zł
751
75108
4300
100,00 zł
0,00 zł
751
75108
4410
596,74 zł
403,26 zł
801
80101
4240
314,98 zł
54 277,03 zł
801
80101
4270
600,00 zł
1 400,00 zł
801
80110
4410
500,00 zł
3 000,00zł
801
80113
4300
1 200,00 zł
244 800,00 zł
801
80146
4410
100,00 zł
5 976,00 zł
801
80146
4700
600,00 zł
13 874,00 zł
801
80195
4210
750,00 zł
5 250,00 zł
921
92109
6057
39 573,00zł
895 126,00 zł
  
 
5. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe" w ramach zadania pod nazwą Budowa świetlic wiejskich w m. Obrębizna, Budy Słodkowskie, Grabieniec w dziale 921 rozdziale 92109 zmienia się:

· § 6059 zwiększa się o kwotę 39 573,00 zł do kwoty 469 573,00 zł  
· § 6057 zmniejsza się o kwotę 39 573,00 zł do kwoty 460 427,00 zł
 

6. W załączniku  Nr 4 do uchwały budżetowej  „ Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych ustawami„ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie dochodów zwiększa się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmiany
Plan po zmianach
010
01095
2010
103 707,49 zł
275 234,60 zł
852
85215
2010
63,00 zł
120,00 zł
 
b) w planie dochodów zmniejsza się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmiany
Plan po zmianach
801
80101
2010
314,98 zł
36 892,29 zł

6. W Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej  „Wydatki związane z realizację zadań z zakresu   administracji rządowej i innych  zadań zleconych ustawami" wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków zwiększa się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmiany
Plan po zmianach
010
01095
4210
2 033,48 zł
5 396,76 zł
010
01095
4430
101 674,01 zł
269 837,84 zł
852
85215
3110
63,00 zł
120,00 zł
 
b) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmiany
Plan po zmianach
801
80101
4240
314,98 zł
36 527,03 zł


§ 2
. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
/-/ Karol Mikołajczyk    
                                                                   

Lista wiadomości
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2016.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2016 rok.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Turku powołanej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Turek, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Turkowicach powołanej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) projektu Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek"
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Turek, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Turek oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek na rok szkolny 2015/2016
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
w sprawie terminarza postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2015/2016 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Turek
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Turek
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Turek