2015

Zarządzenie nr 79/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 79/2015
Wójta  Gminy Turek
z dnia 30 listopada 2015 r.
                                                                                       
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok

Na podstawie   art. 257   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.  z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 10 ust. 2  Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zarządzam, co następuje:
              
§ 1. W Uchwale  Nr IV/16/15  Rady Gminy Turek z dnia  21 stycznia 2015  roku w sprawie  uchwały budżetowej   na rok 2015, zmienionej:
1. Zarządzeniem Nr  7/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na  2015 rok,
2. Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
3. Uchwałą Nr VI/33/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
4. Zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
5. Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
6. Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
7. Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
8. Uchwałą Nr IX/44/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
9. Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na   2015 rok,
10. Uchwałą Nr XI/50/15 Rady Gminy Turek z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
11. Zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na   2015 rok,
12. Uchwałą Nr XII/55/15 Rady Gminy Turek z dnia 14 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
13. Zarządzeniem nr 61/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Turek  na rok 2015
14. Uchwałą nr XIII/65/2015 Rady Gminy z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany  w  budżecie Gminy Turek   na rok 2015
15. Zarządzeniem nr 63/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2015w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015,
16. Zarządzeniem nr 67/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 pażdziernika 2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015
17. Zarządzeniem nr 68/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 15 pażdziernika 2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015 w całości uchylonego Zarządzeniem Wójta Gminy Turek nr 72/2015 z 29 pażdziernika 2015 roku,
18. Uchwałą nr XIV/70/15 Rady Gminy Turek z dnia 26 pażdziernika 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
19. Zarządzeniem nr 73/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 pażdziernika 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
20. Zarządzeniem nr 74/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 pażdziernika 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015,
21. Uchwałą nr 80/XV/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015,

wprowadza się następujące zmiany:
 
1.  W § 1,  w ust. 1 dochody budżetu gminy zmniejsza się do kwoty 26 953 957,15 zł z tego:
  • dochody bieżące zmniejsza się do kwoty 24 654 002,80 zł.

2. W § 2, w  ust. 1  wydatki budżetu gminy zmniejsza się do kwoty 29 394 260,90 zł z tego:
  • wydatki bieżące  zmniejsza się do kwoty  22 167 362,03 zł.

3.W załączniku Nr 1 „Dochody" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zmniejszając dochody budżetu o kwotę  3 000,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
     
· w planie dochodów zmniejsza się:
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmniejszenia
Plan po zmianach
852
85216
2030
3 000,00zł
100 000,00zł
 
 
4.W załączniku Nr 2 „Wydatki"  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zmniejszając wydatki budżetu o kwotę 3 000,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota
700
70005
4170
1 860,00 zł
 
a) w planie wydatków zwiększa się:
 Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zwiększenia
Plan po zmianach
 
750
75022
4210
3 000,00zł
28 700,00zł
750
75023
4360
3 000,00zł
19 000,00zł
801
80101
4210
5 100,00zł
283 366,12zł
801
80101
4300
2 780,00zł
135 829,99zł
801
80110
4260
(rezerwa) 4 800,00zł
40 887,50zł
851
85154
4300
1 150,00zł
32 150,00zł
852
85219
4110
2 129,00zł
33 266,00zł
854
85415
3240
52 760,00zł
140 885,00zł
900
90013
4300
(rezerwa)10 000,00zł
160 000,00zł
 
 
 b)  w planie wydatków zmniejsza się:
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmniejszenia
Plan po zmianach
700
70005
4300
1 860,00zł
68 140,00zł
750
75022
3030
2 000,00zł
103 500,00zł
750
75022
4300
1 000,00zł
5 300,00zł
750
75023
4270
3 000,00zł
71 000,00zł
758
75818
4810
14 800,00zł
81 132,50zł
801
80101
4260
 4 992,00zł
58 198,00zł
801
80101
4270
500,00zł
900,00zł
801
80101
4360
2 200,00zł
8 000,00zł
801
80101
4430
188,00zł
6 514,00zł
851
85154
4700
1 150,00zł
850,00zł
852
85216
3110
3 000,00zł
130 000,00zł
852
85219
4040
1 429,00zł
11 871,00zł
852
85219
4210
700,00zł
12 800,00zł
854
85415
3260
52 760,00zł
10 673,00zł
  
 
5.W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe" w dziale 010 rozdziale 01010 paragrafie 6050  zmienia się:

· Zadanie pod nazwą „Projekt kanalików bocznych kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Zuki i Słodków Kolonia „ zwiększa się o 720 zł do kwoty 30 720,00zł
· Zadanie pod nazwą „Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy" zmniejsza się   o 720 zł do kwoty 238 280,00 zł

      
§ 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
/-/ Karol Mikołajczyk

                                                                   
Lista wiadomości
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2016.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2016 rok.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Turku powołanej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Turek, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Turkowicach powołanej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) projektu Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek"
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Turek, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Turek oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek na rok szkolny 2015/2016
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
w sprawie terminarza postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2015/2016 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Turek
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Turek
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Turek