2016

Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2016.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
w sprawie zasad realizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Gminy Turek
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2016.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok".
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2017 rok.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
W sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do reprezentowania Gminy Turek wobec osób trzecich we wszystkich działaniach związanych z realizacją projektu "Partnerstwo na rzecz dobrego wsparcia na terenie gmin powiatu tureckiego" z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekt konkursowy, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczkach Średnich
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum w Słodkowie
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Żukach
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Turkowicach
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2016 rok
w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Turek
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Warenka.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustalenia regulaminu jej działania.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2016
w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek na rok szkolny 2016/2017
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2015 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek w roku szkolnym 2016/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do złożenia i podpisania wniosku partnerskiego na rzecz realizacji projektu WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji do Spraw Mieszkaniowych