2017

Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 13 października 2017 r.


Zarządzenie Nr 86/2017
Wójta Gminy Turek
z dnia 13 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz.1870 ze zm.) oraz § 10 ust.2 Uchwały Nr XXVIII/174/16  Rady Gminy Turek z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zarządzam, co następuje:

W uchwale Nr XXVIII/174/16  Rady Gminy Turek z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej:

· Uchwałą Nr XXX/182/17 Rady Gminy Turek z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
· Uchwałą Nr XXXI/194/17 Rady Gminy Turek z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
· Zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek
· Uchwałą Nr XXXIII/202/17 Rady Gminy Turek z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
· Zarządzeniem Nr 11/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
· Zarządzeniem Nr 21/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
· Uchwałą Nr XXXIV/205/17 Rady Gminy Turek z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
· Zarządzeniem Nr 38/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
· Uchwałą Nr XXXV/219/17 Rady Gminy Turek z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
· Zarządzeniem Nr 54/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
· Zarządzeniem Nr 63/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
· Uchwałą Nr XXXVI/223/17 Rady Gminy Turek z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
· Uchwałą Nr XXXVII/224/17 Rady Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
· Zarządzeniem Nr 74/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
· Zarządzeniem Nr 78/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
· Zarządzeniem Nr 81/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
· Uchwałą Nr XXXVIII/233/17  Rady Gminy Turek z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017  

Wprowadza się następujące zmiany:

§ 11. W § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 36 467 096,49 zł

1) dochody bieżące zwiększa się do kwoty 36 189 082,13zł

2. W  § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 40  922 571,49 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 32 022 324,98 zł

3. W załączniku Nr 1 „Dochody" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając dochody budżetu o kwotę  554 827,03złzł  

· W planie dochodów wprowadza się:

Dział Rozdział Paragraf Kwota
855 85504 2030 8 316,00zł
 
· W planie dochodów zwiększa się:

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
801 80101 2010 1 055,03zł 92 550,10zł
852 85214 2030 2 606,00zł 92 833,00zł
852 85216 2030 35 852,00zł 165 457,00zł
852 85219 2030 6 000,00zł 57 175,00zł
852 85230 2030 9 957,00zł 50 000,00zł
855 85502 2010 491 041,00zł 2 859 675,00zł
 
4.W załączniku Nr 2 „Wydatki" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając wydatki budżetu o kwotę  554 827,03 zł :  

· W planie wydatków wprowadza  się:

Dział Rozdział Paragraf Kwota
754 75495 3020 200,00zł
 
· W planie wydatków zwiększa się: 

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
750 75023 4300 20 000,00zł 215 000,00zł
750 75023 4360 2  500,00zł 22 500,00zł
801 80101 4210 10,43zł 180 845,20zł
801 80101 4240 1 044,60zł 108 903,78zł
801 80101 4300 3 500,00zł 49 785,00zł
801 80104 4300 2 500,00zł 10 000,00zł
801 80110 4300 5 500,00zł 29 805,00zł
851 85154 4300 3 000,00zł 24 000,00zł
852 85214 3110 2 606,00zł 208 833,00zł
852 85216 3110 35 852,00zł 195 457,00zł
852 85230 3110 9 957,00zł 110 000,00zł
852 85219 4010 4 880,00zł 190 080,00zł
852 85219 4110 1 000,00zł 38 103,00zł
852 85219 4120 120,00zł 5 118,00zł
855 85502 3110 446 310,00zł 2 686 655,00zł
855 85502 4010 10 000,00zł 95 000,00zł
855 85502 4110 31 819,00zł 108 372,00zł
855 85502 4120 245,00zł 1 648,00zł
855 85502 4210 2 667,00zł 3 610,00zł
855 85504 4010 7 000,00zł 46 300,00zł
855 85504 4110 1 150,00zł 8 844,00zł
855 85504 4120 166,00zł  1202,00zł
900 90013 4300 5 650,00zł z tego kwota 3 150,00zł z rezerwy ogólnej 123 650,00zł
921 92195 6050 1 300,00zł 242 979,58zł
926 92601 4300 2 000,00zł 20 200,00zł
   
· W planie wydatków zmniejsza się:

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
750 75023 4270 20 000,00zł 3 200,00zł
750 75023 4610 2 500,00zł 3 500,00zł
754 75412 4270 200,00zł 19 800,00zł
758 75818 4810 3 150,00zł 112 250,00zł
801 80101 4170 3 500,00zł 11 750,00zł
801 80104 4170 2 500,00zł 500,00zł
801 80110 4170 5 500,00zł 1 500,00zł
851 85154 4170 1 000,00zł 13 000,00zł
851 85154 4210 2 000,00zł 5 000,00zł
900 90004 4210 2 500,00zł 2 500,00zł
921 92109 6050 1 300,00zł 82 636,00zł
926 92601 4210 2 000,00zł 31 000,00zł
 
5. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe" w dziale 921 dokonuje się następujących zmian:
 
· W rozdziale 92195  § 6050 zwiększa się  o kwotę 1 300,00zł do kwoty 30 300,00zł - zadanie „Zagospodarowanie placu za świetlicą w m. Cisew - wkład własny „
· W rozdziale 92109  § 6050 zmniejsza się  o kwotę 1 300,00zł do kwoty 78 700,00zł - zadanie „Przebudowa świetlic wiejskich w m. Chlebów, Szadów Pański, Pęcherzew oraz Budowa świetlicy wiejskiej w m. Korytków"

6.
W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami" wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:  

· W planie dochodów zwiększa się:

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
801 80101 2010 1 055,03zł 92 550,10zł
855 85502 2010 491 041,00zł 2 859 675,00zł
 
7. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki  na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami" wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:  

· W planie wydatków zwiększa się

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
801 80101 4210 10,43zł 916,32zł
801 80101 4240 1 044,60zł 91 633,78zł
855 85502 3110 446 310,00zł 2 686 655,00zł
855 85502 4010 10 000,00zł 58 000,00zł
855 85502 4110 31 819,00zł 101 642,00zł
855 85502 4120 245,00zł 1 568,00zł
855 85502 4210 2 667,00zł 3 610,00zł
 
§2
. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2032
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadania publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum w Słodkowie
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żukach
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żukach
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żukach
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żukach
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej działania.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2016 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do podpisania umowy partnerskiej i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustalenia regulaminu jej działania
w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego