2017

Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 października 2017 r.


Zarządzenie Nr 90/2017
Wójta Gminy Turek
z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017

Na podstawie art.257 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz.1870 ze zm.) oraz § 10 ust.2 Uchwały Nr XXVIII/174/16 Rady Gminy Turek z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zarządzam, co następuje:

W uchwale Nr XXVIII/174/16 Rady Gminy Turek z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej:

• Uchwałą Nr XXX/182/17 Rady Gminy Turek z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Uchwałą Nr XXXI/194/17 Rady Gminy Turek z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek
• Uchwałą Nr XXXIII/202/17 Rady Gminy Turek z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 11/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 21/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Uchwałą Nr XXXIV/205/17 Rady Gminy Turek z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 38/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Uchwałą Nr XXXV/219/17 Rady Gminy Turek z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 54/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 63/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Uchwałą Nr XXXVI/223/17 Rady Gminy Turek z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Uchwałą Nr XXXVII/224/17 Rady Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 74/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 78/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 81/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Uchwałą Nr XXXVIII/233/17 Rady Gminy Turek z dnia 9 pażdziernika 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 86/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 13 pażdziernika 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 36 678 348,14 zł

1) dochody bieżące zwiększa się do kwoty 36 400 333,78 zł

2. W § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 41 133 823,14 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 32 233 576,63 zł

3. W załączniku Nr 1 „Dochody" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając dochody budżetu o kwotę 211 251,65 zł

• W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01095

2010

101 451,65zł

297 692,71zł

801

80101

2030

84 000,00zł

88 960,00zł

854

85415

2030

25 800,00zł

64 319,00zł


4.W załączniku Nr 2 „Wydatki" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając wydatki budżetu o kwotę 211 251,65 zł:

• W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01095

4210

1 989,25zł

5 837,11zł

010

01095

4430

99 462,40zł

291 855,60zł

801

80101

4210

111 000,00zł

291 845,20zł

801

80101

4260

200,00zł

47 900,00zł

801

80101

4410

150,00zł

7 150,00zł

801

80101

4430

200,00zł

4 450,00zł

801

80106

4210

200,00zł

20 010,00zł

854

85415

3240

25 800,00zł

89 319,00zł

921

92109

4360

700,00zł

3 500,00zł

926

92601

4300

1 500,00zł

21 700,00zł

• W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80101

4280

600,00zł

3 880,00zł

801

80101

4360

300,00zł

7 890,00zł

801

80101

4520

650,00zł

4 168,00zł

801

80103

4210

4 500,00zł

13 830,00zł

801

80103

4300

300,00zł

3 220,00zł

801

80106

4280

100,00zł

150,00zł

801

80106

4360

300,00zł

1 170,00zł

801

80113

4210

21 000,00zł

99 000,00zł

921

92109

4210

700,00zł

153 633,32zł

926

92601

4210

1 500,00zł

29 500,00zł


5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami" wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

• W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01095

2010

101 451,65zł

297 692,71zł

6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami" wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

• W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01095

4210

1 989,25zł

5 837,11zł

010

01095

4430

99 462,40zł

291 855,60zł

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2032
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadania publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum w Słodkowie
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żukach
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żukach
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żukach
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żukach
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej działania.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2016 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do podpisania umowy partnerskiej i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustalenia regulaminu jej działania
w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego