2017

Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 29 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 99/2017
Wójta Gminy Turek
z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.

Na podstawie art.257 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz.1870 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXVIII/174/16 Rady Gminy Turek z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zarządzam, co następuje:

W uchwale Nr XXVIII/174/16 Rady Gminy Turek z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej:
• Uchwałą Nr XXX/182/17 Rady Gminy Turek z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Uchwałą Nr XXXI/194/17 Rady Gminy Turek z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek
• Uchwałą Nr XXXIII/202/17 Rady Gminy Turek z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 11/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 21/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Uchwałą Nr XXXIV/205/17 Rady Gminy Turek z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 38/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Uchwałą Nr XXXV/219/17 Rady Gminy Turek z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 54/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 63/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Uchwałą Nr XXXVI/223/17 Rady Gminy Turek z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Uchwałą Nr XXXVII/224/17 Rady Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 74/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 78/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 81/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Uchwałą Nr XXXVIII/233/17 Rady Gminy Turek z dnia 9 pażdziernika 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 86/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 13 pażdziernika 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 90/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 pażdziernika 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Uchwałą Nr XL/254/17 Rady Gminy Turek z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 36 728 348,14 zł

1) dochody bieżące zwiększa się do kwoty 36 450 333,78 zł

2. W § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 41 603 113,73 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 32 718 383,22 zł

3. W załączniku Nr 1 „Dochody" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając dochody budżetu o kwotę 50 000,00 zł

• W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85502

2010

50 000,00zł

2 909 675,00zł


4.W załączniku Nr 2 „Wydatki" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając wydatki budżetu o kwotę 50 000,00 zł:

• W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

010

01010

4210

1 000,00zł

750

75095

4580

5 000,00zł

900

90095

4580

67,00zł z rezerwy


• W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75023

4280

300,00zł

1 600,00zł

750

75023

4410

3 000,00zł

17 500,00zł

754

75412

4110

300,00zł

1 900,00zł

754

75495

3020

300,00zł

500,00zł

801

80101

4260

700,00zł

47 500,00zł

801

80101

4240

105 000,00zł

214 476,76zł

801

80101

4280

244,00zł

5 124,00zł

801

80101

4300

80,00zł

54 065,00zł

801

80146

4210

1 278,96zł

9 934,96zł

801

80195

4300

960,00zł                          z rezerwy

3 460,00zł

851

85154

4300

1 155,05zł

26 155,05zł

855

85502

3110

48 500,00zł

2 735 155,00zł

855

85502

4010

1 243,00zł

96 243,00zł

855

85502

4110

226,00zł

108 598,00zł

855

85502

4120

31,00zł

1 679,00zł

900

90002

4010

3 400,00zł

75 257,56zł

921

92109

4010

2 400,00zł

58 207,00zł

921

92109

4300

3 500,00zł

23 500,00zł


• W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

4270

1 000,00zł

59 000,00zł

750

75023

4700

3 300,00zł

26 700,00zł

750

75095

3030

5 000,00zł

33 000,00zł

754

75412

3030

300,00zł

6 700,00zł

754

75412

4430

300,00zł

18 700,00zł

758

75818

4810

1 027,00zł

111 223,00zł

801

80101

4170

2 786,91zł

8 963,09zł

801

80101

4210

89 604,88zł

198 267,34zł

801

80101

4270

500,00zł

2 200,00zł

801

80101

4430

554,21

3 896,79zł

801

80101

4520

528,00zł

3 640,00zł

801

80103

4210

3 200,00zł

10 630,00zł

801

80103

4240

600,00zł

500,00zł

801

80103

4260

700,00zł

7 098,00zł

801

80103

4300

1 000,00zł

2 220,00zł

801

80103

4410

300,00zł

400,00zł

801

80106

4210

2 600,00zł

17 410,00zł

801

80106

4240

600,00zł

1 770,00zł

801

80106

4260

700,00zł

7 202,00zł

801

80106

4280

50,00zł

100,00zł

801

80106

4300

1 500,00zł

2 580,00zł

801

80106

4260

300,00zł

870,00zł

801

80106

4410

200,00zł

150,00zł

801

80106

4430

300,00zł

450,00zł

801

80146

4410

1 028,96zł

8 595,04zł

801

80146

4700

250,00zł

31 570,00zł

851

85154

4190

14,42zł

3 985,58zł

851

85154

4210

874,65zł

4 125,35zł

851

85154

4410

265,98zł

234,02zł

900

90002

4110

3 400,00zł

10 009,00zł

921

92109

4040

2 400,00zł

 2 003,00zł

921

92109

4210

3 500,00zł

143 947,82zł


5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami" wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

• W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85502

2010

50 000,00zł

2 909 675,00zł

6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami" wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

• W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85502

3110

48 500,00zł

2 735 155,00zł

855

85502

4010

1 243,00zł

59 243,00zł

855

85502

4110

226,00zł

101 868,00zł

855

85502

4120

31,00zł

1 599,00zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2032
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadania publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum w Słodkowie
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żukach
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żukach
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żukach
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żukach
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej działania.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2016 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do podpisania umowy partnerskiej i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustalenia regulaminu jej działania
w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego