2017

Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 104/2017
Wójta Gminy Turek
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz.2077) oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXVIII/174/16 Rady Gminy Turek z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zarządzam, co następuje

W uchwale Nr XXVIII/174/16 Rady Gminy Turek z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej:

• Uchwałą Nr XXX/182/17 Rady Gminy Turek z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Uchwałą Nr XXXI/194/17 Rady Gminy Turek z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek
• Uchwałą Nr XXXIII/202/17 Rady Gminy Turek z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 11/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 21/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Uchwałą Nr XXXIV/205/17 Rady Gminy Turek z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 38/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Uchwałą Nr XXXV/219/17 Rady Gminy Turek z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 54/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 63/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Uchwałą Nr XXXVI/223/17 Rady Gminy Turek z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Uchwałą Nr XXXVII/224/17 Rady Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 74/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 78/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 81/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Uchwałą Nr XXXVIII/233/17 Rady Gminy Turek z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 86/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 90/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Uchwałą Nr XL/254/17 Rady Gminy Turek z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Zarządzeniem Nr 99/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
• Uchwałą Nr XL/263/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 36 916 397,14 zł

1) dochody bieżące zwiększa się do kwoty 36 638 382,78 zł

2. W § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 41 016 462,73 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 32 778 932,22 zł

3. W załączniku Nr 1 „Dochody" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając dochody budżetu o kwotę 38 049,00 zł

• W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80101

2030

38 049,00zł

127 009,00zł


4.W załączniku Nr 2 „Wydatki" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając wydatki budżetu o kwotę 38 049,00 zł:

• W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

4260

1 200,00zł

15 200,00zł

010

01010

6059

16 510,00zł

1 083 835,00zł

700

70005

4590

2 710,00zł

90 910,00zł

750

75023

4300

13 500,00zł

248 145,71zł

750

75095

4300

1 700,00zł

16 200,00zł

801

80101

3020

381,00zł

241 247,00zł

801

80101

4210

43 639,00zł

242 866,34zł

801

80101

4240

4 381,00zł

218 857,76zł

801

80101

4300

4 765,00zł

58 970,00zł

801

80101

4360

1,00zł

8 091,00zł

801

80101

4410

435,00zł

7 215,00zł

801

80103

3020

72,00zł

19 514,00zł

801

80103

4210

300,00zł

10 730,00zł

801

80104

4210

11 000,00zł

32 500,00zł

801

80106

3020

115,00zł

24 083,00zł

801

80106

4210

2 321,00zł

19 731,00zł

801

80110

4210

900,00zł

49 525,99zł

801

80146

4700

14 771,00zł

44 341,00zł

801

80113

4110

90,00zł

33 446,00zł

801

80113

4120

9,00zł

4 786,00zł

801

80195

4210

430,00zł

2 930,00zł

855

85501

4010

200,00zł

60 200,00zł

855

85501

4210

1 000,00zł

9 740,00zł

855

85501

4300

3 000,00zł

8 000,00zł

855

85502

3110

136 884,00zł

z tego 16.000zł z rezerwy

2 872 039,00zł

900

90002

4110

2 600,00zł

12 609,00zł

900

90015

4270

2 500,00zł

301 500,00zł

926

92601

4210

930,00zł

27 430,00zł

• W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

4270

1 200,00zł

57 800,00zł

010

01010

6057

16 510,00zł

163 165,00zł

700

70005

4530

2 710,00zł

37 290,00zł

750

75023

4170

15 200,00zł

36 800,00zł

801

80101

4110

2 400,00zł

787 187,00zł

801

80101

4170

862,00zł

8 101,09zł

801

80101

4260

1 420,00zł

45 580,00zł

801

80101

4280

125,00zł

5 139,00zł

801

80101

4430

77,00zł

3 548,79zł

801

80101

4520

2 580,00zł

1 060,00zł

801

80103

4110

72,00zł

53 795,00zł

801

80103

4260

900,00zł

6 198,00zł

801

80103

4300

689,00zł

1 531,00zł

801

80104

4260

18 101,00zł

16 899,00zł

801

80106

4110

115,00zł

75 404,00zł

801

80106

4260

2 920,00zł

4 282,00zł

801

80146

4210

14 595,00zł

21 343,25zł

801

80146

4410

176,00zł

7 719,04zł

801

80113

4040

99,00zł

11 079,00zł

801

80195

4190

430,00zł

3 070,00zł

855

85501

3110

4 200,00zł

7 939 836,00zł

855

85502

4010

74 641,00zł

21 602,00zł

855

85502

4040

802,00zł

5 198,00zł

855

85502

4110

8 883,00zł

99 715,00zł

855

85502

4120

1 660,00zł

19,00zł

855

85502

4210

3 427,00zł

183,00zł

855

85502

4440

422,00zł

1 778,00zł

855

85502

4610

2 000,00zł

0zł

855

85504

3020

300,00zł

300,00zł

855

85504

4010

14 201,00zł

32 099,00zł

855

85504

4040

31,00zł

2 969,00zł

855

85504

4210

316,00zł

184,00zł

855

85504

4410

5 638,00zł

1 862,00zł

855

85504

4440

204,00zł

890,00zł

855

85504

4700

851,00zł

1 450,00zł

855

85508

4330

7 508,00zł

492,00zł

900

90002

4010

2 600,00zł

72 657,56zł

900

90015

4260

2 500,00zł

297 500,00zł

926

92601

4170

930,00zł

32 870,00zł

758

75818

4810

16 000,00zł

95 223,00zł


5. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe" w dziale 010, rozdziale 01010 dokonuje się następujących zmian:

• § 6059 zadanie pod nazwą „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy „zwiększa się o kwotę 16 510 zł do kwoty 918 835,00 zł
• § 6057 zadanie pod nazwą „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy" zmniejsza się o kwotę 16 510,00zł do kwoty 163 165,00 zł

6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami" wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

• W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85501

4010

200,00zł

60 200,00zł

855

85501

4210

1 000,00zł

9 740,00zł

855

85501

4300

3 000,00zł

8 000,00zł

855

85502

3110

46 025,00zł

2 781 180,00zł


• W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85501

3110

4 200,00zł

7 939 836,00zł

855

85502

4010

37 641,00zł

21 602,00zł

855

85502

4040

802,00zł

5 198,00zł

855

85502

4110

2 153,00zł

99 715,00zł

855

85502

4120

1 580,00zł

19,00zł

855

85502

4210

3 427,00zł

183,00zł

855

85502

4440

422,00zł

1 778,00zł


§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2018
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2032
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadania publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum w Słodkowie
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żukach
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żukach
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żukach
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żukach
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej działania.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2016 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o kwotach dochodów i wydatków na rok 2017
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do podpisania umowy partnerskiej i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustalenia regulaminu jej działania
w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego