Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze socjalnym
 
 
1. PODSTAWA PRAWNA
  • art. 90b i następne ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Turek
ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek
pokój nr 1
tel. 063-279-40-60 lub 063-279-40-84
e-mail: ug@gmina.turek.pl
 
3. PODSTAWOWE INFORMACJE

       Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
       Formy udzielania stypendium szkolnego:
1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 
2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, 
3. całkowite lub częściowe porycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych), 
4. pieniężna, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych w ustawie o systemie oświaty nie jest możliwe.
       Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 
       Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.).
Za dochód na osobę w rodzinie uważa się sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, podzielonych przez liczbę osób w rodzinie.
       Stypendium szkolne jest przyznawane uczniom na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. 
       Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1. rodziców albo pełnoletniego ucznia,
2. dyrektora szkoły, 
3. z urzędu.
Dyrektor szkoły, pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 
4. WYMAGANE DOKUMENTY

       Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z zaświadczeniami o wysokości dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. 
1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
3. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
4. zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
5. zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych (nakaz płatniczy),
6. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika, 
7. zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach,
8. odcinek renty/emerytury,
9. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
Zamiast wymienonych dokumentów wnioskodawca może złożyć oświadczenie o wysokości dochodów. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Turek, pok. Nr 1, w terminie od 01 września do 15 września danego roku.
 
Lista wiadomości