Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew - etap III

Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego

GKI-GI.ZP.271.6.2017
Turek, dnia 12 maja 2017 r.


Dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew - etap III"


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami), do treści SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) wniesione zostały następujące zapytania:

Pytanie nr 1:
Proszę o podanie właściwości technicznych - parametrów dla:

1 - rur fi200 mm kanału głównego i przyłączy fi160 mm (SIWZ mówi o rurach PVC, projekt budowlany o rurach kamionkowych)

2 - rur rurociągu tłocznego fi90 mm i fi110 mm.


Odpowiedź:
1 - Zamawiający na kanałach grawitacyjnych przewiduję wbudowanie rur PVC fi200, SN8, lite, z wydłużonym kielichem i uszczelką zabezpieczoną przed podwijaniem na kanale głównym oraz PVC fi160, SN8, lite na przyłączach zgodnie z normą PN EN 1401-1.

2 - Zamawiający na kanałach tłocznych przewiduję wbudowanie rur PE 100 SDR17, w przypadku wykonywania montażu przewiertem należy przewidzieć rury PE 100 RC SDR17. Rury zgodne z normą PN EN 12201-2+A1.


Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew - etap III
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew - etap III
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cisew - etap III