Wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabieniec (2)

Zmiana ogłoszenia (1)

Ogłoszenie nr 500004511-N-2017 z dnia 20-07-2017 r.

Turek:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 551162-N-2017

Data: 14/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Turek, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Ogrodowa  4, 62700   Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 794 060, e-mail gminaturek@konin.lm.pl, faks 632 794 066.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6.2)

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-01, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-03, godzina: 09:00

 

Wójt

/Karol Mikołajczyk/

Lista wiadomości
Wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabieniec (2)
Wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabieniec (2)
Wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabieniec (2)
Wyposażenie budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabieniec (2)