Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2017/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Turek, dnia 2 listopada 2017 r.

 

GKI-GI.ZP.271.22.2017

 

Dotyczy:      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY TUREK W SEZONIE 2017/2018”.

INFORMACJA 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą”, jako Zamawiający, zawiadamiam, że w części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej:

·        dla Zadania Nr 1

Firma Usługowa

Damian Przygoński

Słodków Kolonia 28

62-700 Turek

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyskała najwyższą liczbę punktów dla Zadania nr 1 (100 punktów) przyznanych zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ (najniższa cena i czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej ).

cena oferty:

Zadanie nr 1 – 69 102,47 zł (brutto)

(słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwa złote 47/100)

Czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej – 60 minut

oferta najkorzystniejsza  z pozostałych ofert.

·        dla zadania 2 i 3

Z.U.P. „KRĘG-BET” Marian Ozga

Grabieniec 5

62-700 Turek

   

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyskała najwyższą liczbę punktów dla Zadania nr 2 (100 punktów) oraz Zadania nr 3 (100 punktów), przyznanych zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ (najniższa cena i czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej).

cena oferty:

Zadanie nr 2 – 63 435,72 zł (brutto)

(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych 72/100)

Czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej – 60 minut

oferta najkorzystniejsza  z pozostałych ofert.

Zadanie nr 3 – 41 035,50 zł (brutto)

(słownie: czte4rdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych 50/100)

Czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej – 60 minut

oferta najkorzystniejsza  z pozostałych ofert.

·        dla Zadania Nr 4, 6.

PPHU MARKO Marek Krysiak

Międzylesie 5a

62-710 Władysławów

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyskała najwyższą liczbę punktów dla Zadania nr 4 (100 punktów), Zadania nr 6 (100 punktów) przyznanych zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ (najniższa cena i czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej ).

cena oferty:

Zadanie nr 4 – 141 661,20 zł (brutto)

(słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 20/100)

Czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej – 60 minut

oferta najkorzystniejsza z pozostałych ofert.

Zadanie nr 6 – 56 246,67 zł (brutto)

(słownie: pięćdziesiąt  sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 67/100)

Czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej – 60 minut

oferta najkorzystniejsza z pozostałych ofert.

·        dla Zadania Nr 5

 

Usługi Inżynierii Wodnej,

Wynajem Sprzętu Ciężkiego

z Transportem - Wołowiec Krystyna

Pęcherzew 36

62-700 Turek

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyskała najwyższą liczbę punktów dla Zadania nr 5 (100 punktów) przyznanych zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ (najniższa cena i czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej ).  

cena oferty:

Zadanie nr 5 – 75 786,85 zł (brutto)

(słownie: siedemdziesiąt  pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 85/100)

Czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej – 60 minut

oferta najkorzystniejsza z pozostałych ofert.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z przyznaną im punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość punktów

w kryterium:  cena

Ilość punktów

w kryterium:  Czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej [min]

Ilość punktów

łącznie

1.

Z.U.P. „KRĘG-BET” Marian Ozga

Grabieniec 5, 62-700 Turek

Zadanie 2 – 60

Zadanie 3 – 60

Zadanie 2 – 40

Zadanie 3 – 40

Zadanie 2 – 100

Zadanie 3 – 100

2.

PRDB Jakub Wawrzyniak

ul. Zaremby 16/9

62-740 Tuliszków

Zadanie 1 – 58,20

 

Zadanie 1 – 40

 

Zadanie 1 – 98,20

 

3.

PPHU MARKO Marek Krysiak

Międzylesie 5a

62-710 Władysławów

Zadanie 4 – 60

Zadanie 6 – 60

 

Zadanie 4 – 40

Zadanie 6 – 40

 

Zadanie 4 – 100

Zadanie 6 – 100

 

4.

Firma Usługowa

Damian Przygoński

Słodków Kolonia 28

62-700 Turek

Zadanie 1 – 60

Zadanie 1 – 40

Zadanie 1 – 100

5.

Usługi Inżynierii Wodnej

Wynajem Sprzętu Ciężkiego z  Transportem

Wołowiec Krystyna

Pęcherzew 36, 62-700 Turek

Zadanie 5 – 60

Zadanie 5 - 40

Zadanie 5 - 100

 

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2017/2018
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2017/2018