Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi osiedlowej (wewnętrznej) - ul. Jagodowej w miejscowości Cisew

Informacja z otwarcia ofert

GKI-GB.ZP.271.7.2019

Turek, dnia 28 października 2019 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą" na „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi osiedlowej (wewnętrznej) - ul. Jagodowej w miejscowości Cisew, gmina Turek".


Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że w dniu 28 października 2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy Turek (Zamawiającego) przy ul. Ogrodowej 4 w Turku, odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej odczytał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 230.000,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty, zgodnie z zestawieniem poniżej:

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena brutto [zł] Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji Warunki płatności
1. BUD-AN Sp. z o.o. ul. Śródmiejska 15 62-800 Kalisz 236.601,72 Zgodnie
z SIWZ
48 miesięcy
Zgodnie
z SIWZ

2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Komunalna 8 62-700 Turek 193.905,47 Zgodnie
z SIWZ
60 miesięcy
Zgodnie
z SIWZ

3.
Przedsiębiorstwo Robót Wodno -  Kanalizacyjnych Dominika Wawrzyniak
ul. Kasztelana Zaremby 16/9
62-740 Tuliszków

282.321,41 Zgodnie
z SIWZ
48 miesięcy Zgodnie
z SIWZ

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Lista wiadomości
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi osiedlowej (wewnętrznej) - ul. Jagodowej w miejscowości Cisew
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi osiedlowej (wewnętrznej) - ul. Jagodowej w miejscowości Cisew
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi osiedlowej (wewnętrznej) - ul. Jagodowej w miejscowości Cisew