INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

GKI-GI.ZP.271.8.2019

Turek, dnia 25 listopada 2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY TUREK W SEZONIE 2019/2020".


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą", jako Zamawiający, zawiadamiam, że w części nr 1, 2, 3, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej:


• dla Zadania nr 1

Usługi Inżynierii Wodnej,
Wynajem Sprzętu Ciężkiego
z Transportem - Wołowiec Krystyna
Pęcherzew 36
62-700 Turek

Uzasadnienie


Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyskała najwyższą liczbę punktów dla Zadania nr 1 (100 punktów) przyznanych zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ (najniższa cena i czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej).
Cena oferty:
Zadanie nr 1 – 223 190,25 zł (brutto)
(słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych 25/100)
Czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej – 60 minut
oferta najkorzystniejsza z pozostałych ofert.

• dla Zadania 2 i 3


Firma Usługowa
Damian Przygoński
Słodków Kolonia 28
62-700 Turek

Uzasadnienie


Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ spośród ofert niepodlegających odrzuceniu uzyskała najwyższą liczbę punktów dla Zadania nr 1 (100 punktów) oraz Zadania nr 2 (100 punktów), przyznanych zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ (najniższa cena i czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej).


Cena oferty:
Zadanie nr 1 – 211 386,02 zł (brutto)
(słownie: dwieście jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 02/100)
Czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej – 60 minut
oferta najkorzystniejsza z pozostałych ofert.


Zadanie nr 2 – 202 987,62 zł (brutto)
(słownie: dwieście dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 62/100)
Czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej – 60 minut
oferta najkorzystniejsza z pozostałych ofert.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z przyznaną im punktacją:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość punktów

w kryterium:  cena

Ilość punktów

w kryterium:  Czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej [min]

Ilość punktów

łącznie

1.

Usługi Inżynierii Wodnej

Wynajem Sprzętu Ciężkiego z  Transportem

Wołowiec Krystyna

Pęcherzew 36, 62-700 Turek

Zadanie 3 – 60

 

Zadanie 3 – 40

 

Zadanie 3 – 100

 

2.

Firma Usługowa

Damian Przygoński

Słodków Kolonia 28

62-700 Turek

Zadanie 1 – 60

Zadanie 2 – 60

Zadanie 1 – 40

Zadanie 2 – 40

Zadanie 1 – 100

Zadanie 2 – 100

 

Z up. Wójta Gminy

Z-ca Wójta Gminy

/-/ Katarzyna Skotarek