Informacja z otwarcia ofert

  Turek, dnia 08 listopada 2019 r.

 

INFORMACJA Z  OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie 2019/2020”.

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5  ustawy  Prawo zamówień publicznych, informuję, że w dniu 08 listopada 2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Turek (Zamawiającego) przy ul. Ogrodowej 4 w Turku, odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej odczytał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

- w roku 2019 kwotę 10 000,00 zł brutto;

- w roku 2020 kwotę 100 000,00 zł brutto.

Co stanowi łącznie 110 000,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty, zgodnie z zestawieniem poniżej:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Czas zakończenia odśnieżania/usuwania śliskości drogowej [min]

1.

Usługi Inżynierii Wodnej

Wynajem Sprzętu Ciężkiego z  Transportem

Wołowiec Krystyna

Pęcherzew 36, 62-700 Turek

Zadanie 3 – 223 190,25 zł

Zadanie 3 – 60

2.

Firma Usługowa

Damian Przygoński

Słodków Kolonia 28

62-700 Turek

Zadanie 1 – 211 386,02 zł

Zadanie 2 – 202 987,62 zł

Zadanie 1 – 60

Zadanie 2 – 60

 

 Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk