Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szadów Pański, gmina Turek – etap I

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


GKI-GB.ZP.271.6.2019
Turek, dnia 04 października 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegoo wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) na „Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Szadów Pański, gmina Turek - etap I".  

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą", jako Zamawiający, w imieniu Gminy Turek informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o. ul. Zofii Urbanowskiej 8 62-500 Konin

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, gdyż spośród wszystkich złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu, uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 punktów), przyznanych zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ (cena - 60%, okres gwarancji - 40%)

Cena oferty - 399.306,22 zł brutto (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześć 22/100)

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z przyznaną im punktacją:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Ilość punktów
w kryterium: cena
Ilość punktów
w kryterium: okres gwarancji
Ilość punktów
łącznie
1. Firma Budowlano - Usługowa „EKO-BUD" S.C. Elżbieta, Jacek Majdeccy Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry Oferta odrzucona
2. Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o. ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin 60,00 40,00 100,00

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szadów Pański, gmina Turek – etap I
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szadów Pański, gmina Turek – etap