Informacja z otwarcia ofert


Turek, dnia 17 lutego 2020 r.

GKI-GO.ZP.271.11.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert dotyczące:
a) kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
1 399 000,00 zł brutto

b) nazwy firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych
w ofertach.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Termin wykonania zamówienia

Cena oferty


Emisja spalin pojazdów, które zostaną wykorzystane do realizacji zamówienia

Termin płatności faktur

1.

Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c. 
G. Kropidłowski,  D. Piąstka, Kowale Pańskie Kolonia 11a,
62-704 Kawęczyn

od 01.04.2020 r.

do 31.03.2021 r.

2 498 944,50 zł

Wykonawca będzie wykorzystywał 2 pojazdy spełniające normę emisji spalin EURO 6

30 dni

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk