Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego

Turek, dnia 29 stycznia 2020 r.
GKI-GO.ZP.271.11.2019

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA

DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) do treści SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) wniesione zostały następując zapytania:

1. W załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz Oferty) wykonawca ma przedstawić wykaz instalacji komunalnych do których przekazywał będzie odebrane odpady. Biorąc pod uwagę doświadczenia z roku 2019, kiedy nawet instalacje RIPOK wstrzymywały odbiór odpadów, zwracamy się z zapytaniem czy można w trakcie realizacji przedmiotu przetargu zmienić instalację?

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ, dopuszczając możliwość zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany instalacji, do których Wykonawca będzie przekazywał odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne.

2. §10 pkt.1 załącznika nr 5 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy) mówi o karach umownych w określonych przypadkach nie uzależniając ich od winy czy zaniedbań wykonawcy. Ponadto ppkt. h) mówi o karze dla wykonawcy w wysokości tej której podlega Gmina Turek za niewywiązanie się z obowiązków określonych w art. 9z ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. – w związku z faktem, że wykonawca nie ma wpływu na sposób gromadzenia odpadów przez mieszkańców, częstotliwość ich odbioru, czy miejsca składowania i sposób zagospodarowania odpadów które muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami trafić do instalacji RIPOK proszę o doprecyzowanie zapisów.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm. ) Gminy są obowiązane:

  • ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

  • osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej:

1) 50% wagowo - za każdy rok w latach 2020-2024;
2) 55% wagowo - za każdy rok w latach 2025-2029;
3) 60% wagowo - za każdy rok w latach 2030-2034;
4) 65% wagowo - za 2035 r. i za każdy kolejny rok.

 

  • osiągnąć poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo rocznie.

Częstotliwość odbioru odpadów oraz miejsce składowania odpadów nie wpływa na osiągnięcia wskazanych powyżej poziomów. W niniejszym postępowaniu zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Turek oraz dostarczonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przez mieszkańców gminy Turek leży w interesie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować te odpady (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy przekazywać bezpośrednio do instalacji komunalnej, natomiast selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym dostarczone do PSZOK-a należy przekazywać bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.


Wykonawca został zobowiązany do wskazania tychże instalacji w Formularzu oferty. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy, gdzie ma zagospodarowywać odpady odebrane od nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy i te dostarczone do PSZOK-u. W obecnym systemie prawnym nie istnieją już Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych, tzw. RIPOK-i, o których mowa w treści zapytania do SIWZ. Zostały one zastąpione Instalacjami Komunalnymi, które są zdefiniowane w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Z kolei sposób segregacji odpadów komunalnych został określony w Uchwale Rady Gminy Turek w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turek oraz w Uchwale Rady Gminy Turek w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Każda nieruchomość została wyposażona w ulotkę informacyjną dot. zasad prowadzenia segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy. Informacja została także przekazana mieszkańcom w sposób zwyczajowy przyjęty (t.j. kurendy, obwieszczenia na tablicę, zamieszczenie na stronie internetowej gminy). Nadto w tym roku, z uwagi na obowiązek segregacji odpadów komunalnych na wszystkich nieruchomościach, Zamawiający planuje przeprowadzić po raz kolejny kampanię edukacyjną dla mieszkańców o poprawności segregowania odpadów komunalnych. Analogicznie jak w latach ubiegłych każdy posesja otrzyma ulotkę dot. segregacji odpadów. Obowiązek prowadzenia segregacji odpadów komunalnych ciąży na właścicielach nieruchomości, jednakże na podstawie art. 6ka powyższej ustawy - to na podmiocie odbierającym odpady komunalne ciąży obowiązek weryfikowania i sprawdzania poprawności prowadzenia segregacji odpadów na danej nieruchomości. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie tego powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe zostało również uregulowane w pkt 3 ppkt 2 załącznika nr 7 do SIWZ oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ Istotnych postanowieniach umowy, gdzie zostało określone, iż Wykonawca przekazuje także Zamawiającemu na bieżąco informacje o przypadkach niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Nadto w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbioru Wykonawca przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym fakcie właściciela nieruchomości pozostawiając stosowną informację. Szczegóły zostały zawarte w SOPZ. Nie podlega wątpliwości, iż rzetelność z jaką mieszkańcy segregują odpady wpływa na osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, na co wpływ bezpośredni ma podmiot odbierający odpady komunalne. Zamawiający ze swojej strony natomiast będzie prowadził kampanię dotyczącą informowania i edukowania mieszkańców gminy Turek w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, w tym w szczególności zasad selektywnej zbiórki odpadów. Jednakże w gestii podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy jest weryfikacja, aby odpady te były zbierane w sposób zgodny z zapisami prawa miejscowego, jak i ustawy.

3. Czy zamawiający przedstawi wykaz posesji z których mają być odbierane bioodpady kuchenne czy odbiór ma się odbywać sprzed wszystkich posesji? Proszę też o informację czy worki z bioodpadami kuchennymi mają być odbierane bez względu na stopień zapełnienia czy zamawiający zakłada minimalny poziom ich zapełnienia? Pytania wynikają z faktu, że w przypadku konieczności odbiorów sprzed wszystkich posesji bez względu na stopień zapełnienia, ilość potrzebnych worków do realizacji przetargu w kolorze brązowym znacznie przekroczy tą wskazaną w SOPZ oraz spowoduje potrzebę wykorzystania większej ilości pojazdów do ich odbioru.

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ – bioodpady kuchenne i bioodpady zielone będą zbieranie łącznie do worka koloru brązowego z oznaczeniem BIOODPADY. Bioodpady odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w ilości do 3 sztuk worków o poj. max 120 l na odbiór ww. odpadów. W przypadku wytworzenia większej ilości ww. frakcji odpadów, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć je we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie może je oddać w każdej ilości.

4. Proszę o informację czy można zastosować worki w kolorze brązowym o pojemności 80l? Pytanie wynika z faktu bardzo znacznej wagi odpadów „BIO" zgromadzonych w workach o pojemności 120l, na skutek czego worki pękają (pomimo wymaganej grubości – 80 mikronów) podczas ich załadunku a ponadto zdarza się, że waga pojedynczego worka przekracza normy określone w przepisach BHP mówiące o ciężarze dopuszczalnym do dźwigania przez pracownika lub grupę pracowników.

Nie. Zgodnie z pkt2 ppkt 5 załącznika nr 9 do SIWZ – Szczegółowy Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający określił charakterystykę worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Worki brązowe mają mieć poj. 120l i minimalną grubość 80 mikronów. Jeżeli w trakcie realizacji usługi zajdzie taka konieczność, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenie grubości worków.

5. W związku z zapisem, że zarówno bioodpady kuchenne jak i bioodpady zielone mają być gromadzone w workach o tym samym kolorze, różnić się będą tylko opisem na worku, istnieje duże prawdopodobieństwo niewłaściwego umieszczenia/zmieszania bioodpadów przez mieszkańców. Proszę o informację jak wykonawca ma postąpić w przypadku stwierdzenia w/w faktu i co ma dalej z nimi zrobić (ewentualnie do której frakcji mają wtedy trafić) ?

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ – bioodpady kuchenne i bioodpady zielone będą zbieranie łącznie do worka koloru brązowego z oznaczeniem BIOODPADY. Bioodpady odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w ilości do 3 sztuk worków o poj. max 120 l na odbiór ww. odpadów. W przypadku wytworzenia większej ilości ww. frakcji odpadów, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć je we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie może je oddać w każdej ilości. Nadto informuję, iż Wykonawca przekazuje Zamawiającemu bieżące informacje o przypadkach niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - dokładne informacje w tym zakresie zostały zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

6. W nawiązaniu do pkt. 2. 4) j) SOPZ proszę o informację w jaki sposób wykonawca ma zawiadomić właściciela nieruchomości o trudnościach z dojazdem w terminie wskazanym harmonogramem do jego posesji na skutek czynników niezależnych od wykonawcy (skoro nie ma możliwości do niego dojechać) ?

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ – Wykonawca w przypadku trudności z dojazdem do posesji w terminie wskazanym harmonogramem odbioru, powstałych na skutek czynników niezależnych od Wykonawcy, zawiadamia o tym niezwłocznie gminę.

7. W nawiązaniu do pkt. 4. g) SOPZ proszę o informację w jaki sposób wykonawca ma udokumentować na wydrukach GPS realizację odbioru odpadów? Pytanie wynika z faktu, że wydruki GPS wskazują trasę po której porusza się pojazd, miejsca postoju i miejsca wyładunku nie pokażą natomiast czy odpady z danej posesji były wystawione czy nie.

Zamawiający uzna, iż odbiór został zrealizowany w przypadku zarejestrowania na wydrukach GPS miejsca postoju przy posesji, względem której będzie wątpliwość co do dokonania odbioru.

Ponadto Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ – Wykonawca będzie zobowiązany wyposażyć wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Turek w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów, miejscach postoju oraz obowiązek wyposażenia pojazdów w system czujników zapisujących dane o miejscach i czasie wyładunku odpadów – umożliwiający weryfikację tych danych oraz wykonywanie dziennych raportów danych o położeniach pojazdu, miejscach postoju i wyładunku odpadów w instalacji docelowej podczas wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażania Gminy Turek, na czas trwania umowy, w oprogramowanie zainstalowane na komputerze Zamawiającego (1 stanowisko), stanowiące własność Gminy, umożliwiające kontrolę pracy wszystkich pojazdów wykorzystywanych do usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Turek i przeszkolenie 1 pracownika Gminy w zakresie funkcjonowania oprogramowania a także bieżącą aktualizację oprogramowania i usuwanie pojawiających się błędów w trakcie korzystania z niego. Program ten powinien być ściśle zintegrowany z systemem monitoringu, w jaki wyposażone będą pojazdy, którymi odbierane będą odpady komunalne z terenu Gminy Turek tak, aby Zamawiający miał ciągły dostęp do odczytu danych, o których mowa powyżej.

W celu sprawnego korzystania z dostarczonego Gminie w/w oprogramowania Zamawiający będzie wymagał, aby przed początkiem obowiązywania umowy, w formie pisemnej lub elektronicznej, przekazany został Zamawiającemu wykaz samochodów wraz z numerami rejestracyjnymi, którymi odbierane będą poszczególne rodzaje odpadów komunalnych z terenu Gminy Turek, z nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku jakiejkolwiek zmiany powyższych danych, w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać informacje o każdej zmianie Zamawiającemu w formie elektronicznej.

8. Proszę o informację w jaki sposób ma się odbywać kontrola i ważenie pojazdów odbierających odpady z terenu Gminy Turek. Czy wykonawca może dokonywać ważenia pojazdów na legalizowanej wadze z możliwością wydruków którą posiada czy ma się odbywać na instalacji wskazanej przez Zamawiającego? W przypadku ważenia na instalacji wskazanej przez Zamawiającego proszę o podanie jej adresu. Proszę też o informację kto ma pokrywać koszty ważenia.

Wykonawca może dokonywać ważenia pojazdów na legalizowanej wadze, którą posiada.

Ponadto Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ - do miesięcznych raportów o których mowa w pkt 3 ppkt 1 załącznika nr 7 do SIWZ – Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wydruki wagowe potwierdzające wagę samochodów w dniach wyznaczonych harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie Turek z godzin porannych, a także po zakończeniu odbioru odpadów w danym dniu – w przypadku tymczasowego magazynowania odpadów, zgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów. Jeżeli w dniu odbioru odpadów, po zakończeniu odbioru odpadów lub w trakcie odbioru (np. w wyniku zapełnienia samochodu odbierającego odpady), Wykonawca dostarcza odpady bezpośrednio do instalacji komunalnej/instalacji odzysku wówczas zamiast wydruku wagowego po zakończeniu odbioru w danym dniu, Wykonawca przedstawia karty przekazania odpadów komunalnych z powyższych instalacji.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk