Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich

Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego

GKI-GB.ZP.271.9.2015

Turek, dnia 18 sierpnia 2015 r.

 


Dotyczy: „Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich"


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami), do treści SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) wniesione zostało następujące zapytanie:

Pytanie nr 1:
Zamawiający w opisie podaje bardzo szczegółowo parametry jakie ma spełniać nawierzchnia poliuretanowa (pkt 5.5). Jest to narzucenie parametrów nawierzchni konkretnego producenta.
W związku z tym, że Zamawiający nie może narzucać wykonania nawierzchni konkretnego dostawcy bardzo proszę o dopuszczenie równoważnej nawierzchni o poniższych parametrach:
• Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 1,01 MPA
• Wydłużenie względne przy rozciąganiu ≥ 45 %


Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni o ww. parametrach.
Pozostałe parametry zgodnie z pkt 5.5 opisu technicznego.

 

Z up. Wójta Gminy

/-/ Katarzyna Skotarek

Zastępca Wójta

 

 

 


Lista wiadomości
dotyczy "Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich"
dotyczy "Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich"