Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki

Ogłoszenie o przetargu

Turek: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki, gmina Turek
Numer ogłoszenia: 122278 - 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek , ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie,
tel. 63 2794060, faks 63 2794066.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gmina.turek.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki, gmina Turek.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi jedno zadanie i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi: - w miejscowości Cisew: sieć grawitacyjna PVC fi200 - 679m; studnie betonowe DN1000 - 10szt; studnie tworzywowe DN400 - 6szt.; przepompownia P6 - 1szt.; rurociąg tłoczny T6 Pe fi63
- 50m, Pe fi90 - 121m; przykanaliki PVC fi160 - 104,4m; studnie przykanalikowe - 29szt.; Zakres
- kanały grawitacyjne: studnie S123-S157; S151-S152 (do studni rozprężnej za studnią S152); S165-S159 (do przepompowni za studnią S159); S160-S163; S161-S168; Zakres - kanały tłoczne: P6 - do włączenia w rurociąg tłoczny z P7 i dalej T7 do studni rozprężnej przy studni S152;
- w miejscowości Obrzębin: sieć grawitacyjna PVC fi200 - 441m; sieć grawitacyjna fi200 wykonana przewiertem - 270m; studnie betonowe DN1000 - 13szt.; studnie tworzywowe DN400 - 1szt.; przepompownia PP1 - 1szt.; rurociąg tłoczny T1 Pe fi63 - 43m; przykanaliki PVC fi160 - 32m; studnie przykanalikowe - 11szt.; Zakres: studnie PP1 - S223; S218 - S220; S108 - S115;
- w miejscowości Słodków Kolonia: sieć grawitacyjna PVC fi200 - 2097,5m; studnie betonowe DN1000 - 66szt.; studnie tworzywowe DN400 - 26szt.; przepompownia P-4 - 1szt.; rurociąg tłoczny T-4 Pe fi90 - 142m; przykanaliki PVC fi160 - 608m; studnie przykanalikowe - 115szt. Zakres: studnie S108-S94; S94-S89; S89-SR2; S86-S122; S98-SR4; S213-S207; S194-S94; S185-S92; S173-S89; S164-S154; S138a-S140; S146-S87 - miejscowości Żuki: sieć grawitacyjna PVC fi200 - 1317m; studnie betonowe DN1000 - 19szt.; studnie tworzywowe DN400 - 12szt.; przykanaliki PVC fi160 - 317,5m; studnie przykanalikowe - 62szt. Zakres: studnie SK42 - S405; S412 - S430; S408 - S426; S419 - S420; S418 - S415.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.11.10-9, 45.23.13.00-8, 45.23.20.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający dokona oceny spełnienia, przez Wykonawców, warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia - nie spełnia
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, roboty budowlane, zbliżone jak w przedmiocie zamówienia, za kwotę łącznie co najmniej 2.500.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset złotych brutto 00/100), w tym jedną robotę budowlaną za kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto 00/100)
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający dokona oceny spełnienia, przez Wykonawców, warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty według metody spełnia - nie spełnia
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznika nr 6 do SIWZ). Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane w zakresie branży sanitarnej oraz
w zakresie branży elektrycznej
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że kwota posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy jest równa lub wyższa od wartości 1 000 000,00 zł brutto (słownie jeden milion złotych brutto 00/100)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
  i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
  i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
  i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
  z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
  w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
  16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
·         1 - Cena - 90
·         2 - Okres udzielonej gwarancji - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach: 1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym, w szczególności: a) w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 2) konieczności zmiany terminu realizacji
w związku z: a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w tym wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o czas niezbędny do zmiany dokumentacji projektowej i dopełnienia niezbędnych czynności formalnych związanych z możliwością prowadzenia robót, b) z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gmina.turek.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pokój nr 31.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2015 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, Centrum Informacji i Obsługi Urzędu Gminy Turek.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
nieDo pobrania:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i Dokumentacja techniczna - 61 MB

 


Karol Mikołajczyk
Wójt Gminy

 
Lista wiadomości
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki, gmina Turek”
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki, gmina Turek”
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki, gmina Turek”
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki