Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

                          Turek, dnia 02 czerwca 2015 r.

 

Dotyczy:     Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki, gmina Turek

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami), do treści SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) wniesione zostały następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

W §13 wzoru umowy „Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz kierownika robót w branży sanitarnej”. Czy w związku z powyższym funkcję kierownika budowy i kierownika robót branży sanitarnej może pełnić ta sama osoba?

Odpowiedź:

Tak - funkcję kierownika budowy i kierownika robót branży sanitarnej może pełnić ta sama osoba.

Pytanie nr 2:

Czy w związku z prowadzonymi robotami w pasie dróg gminnych Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia opłat za zajęcie pasa drogi. Czy roboty prowadzone w pasie dróg gminnych będą ewentualnie zwolnione z opłat?

Odpowiedź:

Roboty prowadzone w pasie drogowym drogi gminnej będą zwolnione z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga do zastosowania monolityczne studnie betonowe DN1000 z fabrycznie wbetonowaną wkładką tworzywową (kineta tworzywowa) wykonaną z poliuretanu, które tworzą wraz ze system rur tworzywowych szczelny system kanalizacji sanitarnej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania studni betonowych DN 1000 z wyprofilowaną kinetą betonową. Studnie powinny spełniać następujące parametry: beton klasy C35/45; zwieńczenie – właz o wytrzymałości D400 (40t). Dopuszcza się zastosowanie studni betonowych DN1000 z fabrycznie wbetonowaną wkładką tworzywową. Zastosowane studnie powinny posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 1917:2004

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby elementy studni (dennica, krąg, wkładka tworzywowa, elementy pokrywowe) pochodziły od różnych producentów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby elementy studni betonowych tj. dennica, kręgi, płyta pokrywowa lub zwężka pochodziły od jednego producenta. Zamawiający dopuszcza włazy o wytrzymałości D400 (40t) innego producenta niż producent studni betonowej. Zastosowane studnie powinny posiadać deklarację zgodności
z normą PN-EN 1917:2004.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wymaga aby do oferty były załączone kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga kosztorysów ofertowych.

Pytanie nr 6:

W załączonych do SIWZ kosztorysach ofertowych brak jest kosztorysu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew gm. Turek - etap II oraz miejscowości Żuki gm. Turek. Jeżeli Zamawiający wymaga dołączenia kosztorysów ofertowych do składanej oferty to prosimy do uzupełnienie w/w kosztorysów.

Odpowiedź:

Zamawiający załączył kosztorysy ofertowe i przedmiary robót pomocniczo. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z pkt 14 SIWZ - „Opis sposobu obliczania ceny oferty”. Załączone do oferty kosztorysy nie będą podstawą oceny ofert lecz mają charakter informacyjny.

Pytanie nr 7:

W załączonych opisach technicznych oraz specyfikacji technicznej wykazany jest do wykonania kanalizacji sanitarnej materiał w postaci rur PCV i rur kamionkowych. W załączonych przedmiarach robót wykazany jest tylko materiał w postaci rur PCV. Prosimy o wyjaśnienie i ujednolicenie w przedmiarach robót rodzaju materiału do budowy przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź:

Sieci należy wykonać z rur kanalizacji zewnętrznej PVC-U, SN 8 litych. Rury muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie tj. posiadać deklarację zgodności z odpowiednią normą dot. rur PVC-U, SN 8 litych.

Pytanie nr 8:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cisew, Obrzębin, Słodków kolonia i Żuki, gmina Turek. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres przetargu wchodzi też wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PPX-Stream DN 300 mm i DN 400 mm w miejscowości Żuki. Ponadto brak jest tego zakresu w przedmiarach robót.

Odpowiedź:

Zakres inwestycji nie przewiduje wykonania kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami robót w wersji edytowalnej (xls. lub ath.)? jeżeli tak to prosimy
o załączenie ich do SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 10:

Po czyjej stronie będzie koszt ewentualnej wycinki drzew i krzewów?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 5 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ): „W przypadku  konieczności  wycinki drzew, Wykonawca po uzyskaniu stosownych  decyzji przez  Zamawiającego, zobowiązuje  się  do  wykarczowania  wskazanych  drzew w zamian za pozyskane drewno”.

Zgodnie z pkt  SIWZ zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, tj.: dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia.

Pytanie nr 11:

Po czyjej stronie będzie koszt opłat administracyjnych związanych z ewentualną wycinką drzew
i krzewów?

Odpowiedź:

Koszty opłat administracyjnych związanych z ewentualną wycinką drzew i krzewów ponosi Inwestor.

Pytanie nr 12:

Czy zamawiający będzie naliczać koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzonych robót kanalizacyjnych?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu profili podłużnych kanalizacji przeznaczonej do realizacji. Jeżeli tak to prosimy o załączenie ich do SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza profile kanalizacji – rys. nr 30, rys. nr 31, rys. nr 32, rys. nr 33, rys. nr 37.

Pytanie nr 14:

Prosimy o załączenie do SIWZ uzgodnienia z właścicielami działek, przez które przebiega projektowana trasa kanałów sanitarnych.

Odpowiedź:

Uzgodnienia z właścicielami działek nie są dokumentem niezbędnym do sporządzenia oferty.

 

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk


Do pobrania:
                         

Lista wiadomości
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki, gmina Turek”
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki, gmina Turek”
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki, gmina Turek”
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki