Przetargi roztrzygniete

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Turek”

  Wójt Gminy Turek                              Turek, dnia 17 lipca 2014 r.                                                                                                                                                                                                                        

GKI-GO.ZP.271.8.2014

                         

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie  przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych  na terenie gminy Turek”

ZAWIADOMIENIE  

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 2013 r., poz. 907 ze zm.) jako zamawiający, zawiadamiam o:

1.     Wyborze najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejsza oferta (oferta Nr 1) złożona została przez Wykonawcę:

           Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c.

           Gabriel Kropidłowski, Daniel Piąstka

           Kowale Pańskie Kolonia 11a

           62-704 Kawęczyn

 

               Uzasadnienie

Wybrana oferta była jedyną złożoną ofertą i niepodlegała odrzuceniu. Uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 punktów), przyznanych zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ (najniższa cena):

cena oferty – 792 180,00 zł (brutto)

(słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych 00/100).  

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

 

Ilość punktów

1

Zakład Usług Komunalnych EKO – GAB s.c.

Gabriel Kropidłowski, Daniel Piąstka,

Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn

100

 

2.  Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone    

      Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty.

Jednocześnie zawiadamiam, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania można wnieść odwołanie w terminach i formie określonych w Dziale VI - Środki Ochrony Prawnej, Rozdziale 2 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 lit. a  ww. ustawy, Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, a przesłanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty następuje w sposób określony w art. 27 ust.2.

 

Wójt

/-/ Karol MikołajczykLista wiadomości
dotyczy zadania pn.: "Budowa placów zabaw w miejscowościach Kalinowa i Szadów Pański etap I".
dotyczy "Ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi"
dotyczy zadania pn.: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2014/2015
dotyczy "Budowy placu zabaw w miejscowości Kalinowa. Budowy placu zabaw w miejscowości Szadów Pański".