Raport o stanie Gminy Turek za 2020 rok

Informacja o możliwości zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Turek za rok 2020

Informacja o możliwości zgłoszenia udziału w debacie

nad Raportem o stanie Gminy Turek za rok 2020


Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), wójt gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport o stanie Gminy Turek za 2020 rok został złożony przez Wójta Gminy Karola Mikołajczyka do Przewodniczącego Rady Gminy w ustawowym terminie. 

Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Turek nastąpi podczas XXXIII sesji Rady Gminy Turek, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r. o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Kowalach Księżych (Kowale Księże 37a).

Zgodnie z art. 28aa ust. 4 w/w ustawy, nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

W myśl art. 28aa ust. 7 pkt 1 w/w ustawy, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Stosowanie do art. 28 aa ust. 8 w/w ustawy, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
 
W związku z powyższym pisemne zgłoszenia udziału w debacie będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2021 r. (czwartek), do godziny 15.30 w Urzędzie Gminy Turek, pokój nr 18.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Turek a także w Urzędzie Gminy Turek, pokój nr 18.

 

Do pobrania:

Raport o stanie Gminy Turek za 2020 rok

Do pobrania: