Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Lokalnego (GK)

Stanowisko do spraw rozwoju lokalnego - Kierownik Referatu (GK)


Stanowisko do spraw rozwoju lokalnego - Kierownik Referatu  - Katarzyna Skotarek

tel. (+48 63) 279 40 71


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU: 

 1. nadzór i kierowanie Referatem Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Lokalnego,
 2. opracowywanie programów rozwoju gospodarczo-społecznego, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,
 3. analizowanie i diagnozowanie zjawisk gospodarczych, społecznych z uwzględnieniem sytuacji bezrobocia, występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,
 4. kreowanie rozwoju gminy,
 5. aktualizacja i wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Turek,
 6. organizowanie współpracy Gminy z zagranicą,
 7. współpraca przy przygotowywaniu wniosków o przyznanie wsparcia z funduszy zewnętrznych,
 8. współpraca ze Spółką z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w szczególności w zakresie związanym z objęciem udziałów w Spółce,
 9. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
 10. koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 11. nadzór nad wydawaniem opracowań o działalności gminy oraz współpraca ze środkami masowego przekazu w tym zakresie,
 12. współpraca przy przygotowywaniu ofert inwestycyjnych,
 13. wykonywanie zadań obronnych.