Radca prawny (RP)

Radca Prawny

Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Rady Gminy, Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności:

1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Rady i Wójta,

2) doradztwo prawne na rzecz Rady, Wójta i pracowników Urzędu w sprawach związanych z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych,

3) ogólny nadzór nad stosowaniem prawa materialnego oraz postępowaniem administracyjnym w sprawach związanych z zakresem działania Urzędu, wydawanie opinii prawnych, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,

4) występowanie przed sądami powszechnymi oraz przed innymi organami w ramach udzielonego pełnomocnictwa,

5) udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym i uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa,

6) wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie o radcach prawnych.