Skarbnik Gminy (SK)

Skarbnik Gminy (SK)

Skarbnik Gminy - Beata Pieśkiewicz

tel. (+48 63) 279 40 90

e-mail: bp@gmina.turek.pl


Do zadań Skarbnika należy:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
 3. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 4. współdziałanie w opracowywaniu budżetu gminy,
 5. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
 6. dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji,
 7. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 8. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami finansowymi,
 9. nadzór nad ewidencją mienia gminnego,
 10. monitorowanie systemu kontroli zarządczej,
 11. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikającychz poleceń lub upoważnień Wójta.