Wójt Gminy

Wójt Gminy


Wójt Gminy - Karol Mikołajczyk

tel. (+48 63) 279 40 70Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 5. wykonywanie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników pełniących funkcje kierownicze,
 6. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 7. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 8. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 9. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 10. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 12. upoważnianie swego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych, sprawach z zakresu administracji publicznej,
 13. przyjmowanie i analiza oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 14. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 15. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
 16. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.