Wybory samorządowe 2018

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 5 lutego 2019 r.


Do pobrania:

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 22 stycznia 2019 r.

Komunikat
Komisarza Wyborczego w Koninie I
z dnia 22 stycznia 2019 r.

o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, że zgodnie z art. 143 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.):

- od dnia 23 stycznia 2019 r. - na wniosek zainteresowanych podmiotów dostępne będą do wglądu sprawozdania finansowe komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Komisarza Wyborczego w Koninie I, uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., których kandydaci nie uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r.

Sprawozdania finansowe można przeglądać pod nadzorem upoważnionego pracownika w siedzibie Komisarza Wyborczego w Koninie I (ul. Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin) w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, że zgodnie z art. 144 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.):

- od dnia 23 stycznia 2019 r. do dnia 21 lutego 2019 r. - podmioty zainteresowane mogą wnosić do Komisarza Wyborczego w Koninie I umotywowane, pisemne zastrzeżenia do złożonych sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, których kandydaci nie uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r.
 

Komisarz Wyborczy
w Koninie I
/-/ Michał Jankowski

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 3 stycznia 2019 r.

Komunikat

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 3 stycznia 2019 r.

o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych

komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, że zgodnie z art. 142 § 1 i art. 476 § 2 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.):

- w dniu 21 stycznia 2019 r. mija termin złożenia Komisarzowi Wyborczemu w Koninie I sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, których kandydaci nie uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r.,

- w dniu 4 lutego 2019 r. mija termin złożenia Komisarzowi Wyborczemu w Koninie I sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r.

Sprawozdania finansowe należy złożyć w powyższych terminach w siedzibie Komisarza Wyborczego w Koninie I (ul. Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin) w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w powyższych terminach Komisarzowi Wyborczemu w Koninie I sprawozdania finansowego albo podaje w sprawozdaniu finansowym nieprawdziwe dane zgodnie z art. 509 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Komisarz Wyborczy

w Koninie I

/-/ Michał Jankowski

Protokoły z wyborów


Do pobrania:

 


Frekwencja na godz. 17:00


Do pobrania:

Frekwencja na godz. 12:00


Do pobrania:

Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania


Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania z terenu Gminy Turek zbierają się w lokalach obwodowych komisji
w dniu 21 października 2018 r. o godz. 6:00.

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych - prezentacje


Do pobrania:

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji


Do pobrania:

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Turku z dnia 2 października 2018 r.


Do pobrania:

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Turku z dnia 2 października 2018 r.


Do pobrania:

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Turku z dnia 1 października 2018 r.


Do pobrania:

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Turku o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Turek zarządzanych na dzień 21 paździer


Do pobrania:

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 28 września 2018 r.


Do pobrania:

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 28 września 2018 r.


Do pobrania:

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 27 września 2018 r.


Do pobrania:

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 września 2018 r.


Do pobrania:

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 września 2018 r.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie I
z dnia 24 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Turek obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Turek (pokój nr 18) do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 2, w liczbie 3,
- Nr 3, w liczbie 2,
- Nr 4, w liczbie 1,
- Nr 5, w liczbie 1,
- Nr 6, w liczbie 2,
- Nr 7, w liczbie 2,
- Nr 8, w liczbie 1,

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 1, w liczbie 3,
- Nr 2, w liczbie 3,
- Nr 3, w liczbie 2,
- Nr 4, w liczbie 2,
- Nr 5, w liczbie 2,
- Nr 6, w liczbie 3,
- Nr 7, w liczbie 2,
- Nr 8, w liczbie 3.

§ 2.

 

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Turek (sala 29).

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Koninie I

Michał Jankowski

Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 17 września 2018 r.


Do pobrania:

Informacja o zgłaszaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Informacja 

 

Urząd Gminy Turek informuje, że zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. przyjmowane są w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4 – pokój nr 18, w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30. 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 21 września 2018 r. – godzina 15.30.

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 13 września 2018 r.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 13 września 2018 r.

o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

W wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. organem właściwym do powołania obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (zwanych dalej jako komisje obwodowe) na terenie powiatu kolskiego, konińskiego, tureckiego oraz miasta na prawach powiatu: Konin jest Komisarz Wyborczy w Koninie I.

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych składają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione w urzędach gmin, na obszarze których siedzibę mają te komisje w terminie do dnia 21 września 2018 r. (piątek), w godzinach pracy urzędów, osobiście lub pocztą. W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych rozstrzyga data wpływu przesyłki do właściwego urzędu gminy, tj. urzędu na obszarze gminy, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie ... - tekst tej uchwały dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej - www.pkw.gov.pl.

Wzór zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do tej uchwały. Stosownie do § 5 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków komisji na całym obszarze działania komitetu wyborczego.

 

Komisarz Wyborczy
w Koninie I
/-/ Michał Jankowski


Do pobrania:

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian i uzupełnień składów terytorialnych komisji wyborczych powołanych w wyborach organów jednostek samorz


Do pobrania:

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 12 września 2018 r. w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnychDo pobrania:

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Turku


INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TURKU
z dnia 10 września 2018 r.


Gminna Komisja Wyborcza w składzie:

 1. Damian Przygoński - Przewodniczący Komisji
 2. Ewelina Anna Pietrzak - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Kamil Bartosik - Członek Komisji
 4. Małgorzata Iwona Czerwińska - Członek Komisji
 5. Tomasz Glapa - Członek Komisji
 6. Mieczysława Stanisława Trocha - Członek Komisji
 7. Lesław Jan Walaszczyk - Członek Komisji
 8. Iwona Wdowińska - Członek Komisji
 9. Milena Wojtkowiak - Członek Komisji

informuje, że


1) dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na radnych pełnione będą w dniach:

 • 12 września 2018 r. w godzinach 13:00 - 15:00,
 • 13 września 2018 r. w godzinach 14:00 - 16:00,
 • 14 września 2018 r. w godzinach 14:00 - 17:00,
 • 15 września 2018 r. w godzinach 12:00 - 14:00,
 • 17 września 2018 r. w godzinach 14:00 - 24:00,

2) dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na wójtów/burmistrzów pełnione będą w dniach:

 • 24 września 2018 r. w godzinach 14:00 - 16:00,
 • 25 września 2018 r. w godzinach 14:00 - 16:00,
 • 26 września 2018 r. w godzinach 16:00 - 24:00.

3) Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Turku mieści się w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, pokój nr 29, tel. (63) 279 40 69.


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Turku

/-/ Damian Przygoński

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 r.


Do pobrania:

Obwieszczenie Starosty Tureckiego z dnia 24 sierpnia 2018 r.


Do pobrania:

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.


Do pobrania:

Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 20 sierpnia 2018 r.


Do pobrania:

Informacja Wójta Gminy Turek z dnia 20 sierpnia 2018 r.


Do pobrania:

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zar


Do pobrania:

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast


Do pobrania:

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 16 sierpnia 2018 r.


Do pobrania:

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 16 sierpnia 2018 r.


Do pobrania:

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 14 sierpnia 2018 r.


Do pobrania:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.


Do pobrania:

Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r.


Do pobrania: