2015 rok

Lista wiadomości
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie linii kablowej SN 30kV wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną na działkach o nr ewid. 167, 201, 168/1 w obrębie Żuki, w gminie Turek
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego i średniego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej, a także na wymianie słupa linii napowietrznej średniego napięcia w celu zasilenia w energię elektryczną obiektów budownictwa jednorodzinnego na działkach o nr ewidencyjnych: 166/22, 166/19, 168/14, 168/15, 168/16, 168/3, 170/24, 170/23, 170/20, 170/17, 172/9, 170/21 w obrębie Słodków Kolonia, w gminie Turek
o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach Cisew i Wietchinin"
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie garażu przeznaczonego na samochód strażacki na działce o nr ewid. 12 obręb Słodków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej SN 15kV i linii kablowych nn 0,4kV na działkach o nr ewid. 275, 98/11, 98/9, 98/3, 98/4, 341/6, 341/8 w obrębie Słodków oraz na działce o nr ewid. 37 w obrębie Budy Słodkowskie, w gminie Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie garażu przeznaczonego na samochód strażacki na działce o nr ewid. 12 obręb Słodków, gmina Turek
dotyczy zawiadamienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi gminnej na działkach o nr ewid. 185; 191, obręb Albertów, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi na działkach o nr ewid. 77; 112/1, obręb Albertów, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr ewid. 234/1; 212; 90; 96/8; 337; 96/10; 96/9; 342; 323/1 obręb Słodków, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogi na działkach o nr ewid. 77; 112/1, obręb Albertów, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr ewid. 234/1; 212; 90; 96/8; 337; 96/10; 96/9; 342; 323/1 obręb Słodków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi gminnej na działkach o nr ewid. 185; 191, obręb Albertów, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi i rozdzielnicami szafowymi na działkach o nr ewid. 70/16, 70/19, 70/21, 70/22 w obrębie Korytków, w gminie Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania na cele edukacyjne części mieszkalnej budynku szkoły na działce o numerze ewidencyjnym 382/2, obręb Turkowice, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 30kV wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną na działkach o nr ewid. 167, 201, 168/1 w obrębie Żuki, w gminie Turek
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi i rozdzielnicami szafowymi na działkach o nr ewid. 70/16, 70/19, 70/21, 70/22 obręb Korytków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 117 i 27 obręb Chlebów, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania na cele edukacyjne części mieszkalnej budynku szkoły na działce o nr ewid. 382/2 w obrębie Turkowice, w gminie Turek.
dotyczy: Wyłożenia do publicznego wglądu Projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu osób fizycznych w Gminie Turek.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Kalinowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 71, 66/6, 83/4, 83/5, 83/11, 83/18 obręb Korytków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 781/5, 781/3, 803/16, 804/33 obręb Cisew, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 117, 157/11 obręb Chlebów, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 258, 291/3 obręb Obrzębin, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 513 obręb Kalinowa, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 103/5 obręb Obrzębin oraz na działce o nr ewid. 350 obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 522, 537/4, 619/3 obręb Kowale Księże, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej SN 15kV i linii kablowych nn 0,4kV na działkach o nr ewid. 275, 98/11, 98/9, 98/3, 98/4, 341/6, 341/8 w obrębie Słodków oraz na działce o nr ewid. 37 w obrębie Budy Słodkowskie, w gminie Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 134 obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 30 kV wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną, zjazdu, dróg wewnętrznych, na działkach o nr ewid. 168/1, 201, 167, 168/5, 168/7 w obrębie Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 198/5, 201, 209/1 obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 190/1, 190/8, 220, 213/8, 213/10, 213/15, 219 obręb Grabieniec, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 370, 85 obręb Grabieniec, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 134 obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 166, 537/1, 696, 583/3, 206/6, 537/4, 583/2, 206/2, 222/2, 537/3, 222/3, 222/4, 633/3, 633/4, 633/2, 700/1, 698/1, 704/1, 219/1, 622/1, 636/2 obręb Kowale Księże, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 483, 515, 150, 171, 183/1, 188/1, 479, 208/1, 536 obręb Kowale Księże, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 151/21 obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 88 obręb Korytków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 40 obręb Korytków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 38/1, 39 obręb Budy Słodkowskie oraz 144, 275, 91/20 obręb Słodków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 38/1, 39 obręb Budy Słodkowskie oraz 144, 143 obręb Słodków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 97, 221 obręb Turkowice oraz 303, 327/2 obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 260, 117/4 obręb Obrzębin, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 121, obręb Kalinowa, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 166, 537/1 obręb Kowale Księże oraz o nr ewid. 375 obręb Turkowice, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 52, 87, 17 obręb Kaczki Średnie, oraz o nr ewid. 137 Wietchinin, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 75/1, 69, 76/1 obręb Kaczki Średnie, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 300, 305/6 obręb Turkowice, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 977, 982, 804/8, 777/14, 804/1, 804/6, 804/9, 770 obręb Cisew, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 196/2, 220, 180 obręb Obrębizna, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej na działkach o nr ewid. 384/17 i 390/8 obręb Turkowice, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 496/2, 493/2, 487/2, 500, 488, 484, 508/2, 482/2, 482/1 obręb Pęcherzew oraz o nr ewid. 159/1, 129, 154/3, 159/3, 160 obręb Warenka gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 88 obręb Korytków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 40 obręb Korytków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 38/1, 39 obręb Budy Słodkowskie oraz 144, 275, 91/20 obręb Słodków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 38/1, 39 obręb Budy Słodkowskie oraz 144, 143 obręb Słodków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 97, 221 obręb Turkowice oraz 303, 327/2 obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 260, 117/4 obręb Obrzębin, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 121 obręb Kalinowa, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 151/21 obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 166, 537/1 obręb Kowale Księże oraz o nr ewid. 375 obręb Turkowice, gmina Turek.