2021 rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2021 r.

Turek, dnia  5 stycznia  2021 r.

     WÓJT GMINY                             

           TUREK

GKI-GP.6733.18.2020

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) Wójt Gminy Turek zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na wymianie stanowisk słupowych, przesunięciu części stanowisk słupowych  i wymianie przewodów na nowe, na działkach o nr ewid. 168/1, 201, 200/8, 199/1, 199/2, 189/2, 74, 73/2, 70, 71/2, 116/2, 117/2, 118/2, 118/1, 114/2, 381/1, 381/3, 37/1, 25/1, 23/3, 24/3, 252/4, 252/12, 252/26, 252/8, 252/19, 255/4, 255/1, 257/2, 260/1, 260/3, 260/4, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267/2, 268, 269, 270/1, 251, 248/1, 248/2, 249/2, 246/2, 246/1, 245/7, 245/6, 273, 278, 277, 276, 275/1, 275/3, 274, obręb Żuki, gmina Turek, oraz 96, 95, 94, 93,92, 259/2, 91/15, 90, 89/5, 88/5, 87, 86, 85/22, 84/2, 83/3, 83/4, 83/1, 82/2, 82/1, 81/6, 81/4, 80/2, 97, 107/9, 106/4, 105, 104/1, 104/2, 103, 99, 100, 258, 392/12, 392/13, 392/11, 392/10, 393/1, 393/4, 394/9, 394/8, 394/6, 396, 407/1, 406/1, 405/1, 404/1, 404/2, 403, 402, 401, 400, 430/3, 430/5, 429/5, 429/6, 375, 374/17, 374/19, 373/2, 371, 370, 367, 365, 364, 363/2, 362/1, 361, 360, 359, 358, 357, 356 obręb Turkowice, gmina Turek, oraz 170, 158, 157, 156/1, 155/3, 154, 153, 152, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 138/4, 137, 136, 135, 134, 5234/1, 694, 5234/2, 55/4, 55/3, 55/2, 55/1, 54, 53, 52, 59/1, 58, 81, 107/1, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92/2, 92/1, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85/2, 85/1, 84, 83, 82, 49, 688, 41, 224, 687, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 687, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225 obręb Kowale Księże, gmina Turek.

 Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag   i wniosków w terminie 3 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w w/w sprawie.

Jako miejsce składania uwag i wniosków ustala się siedzibę Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek pokój nr 32.

 

Karol Mikołajczyk

Wójt Gminy

Lista wiadomości
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego, na działce o nr ewid. 181/24, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrząca, gmina Turek", na działce o nr ewid. 74, obręb Wrząca, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV NA2XY (YAKXS), 4x240 mm2 SM 0,6/1kV o długości 1410 m, budowie odcinka linii kablowej typu NA2XY (YAKXS), 4x120 mm2 SE 0,6/1kV o długości 22 m, budowie złączy kablowo – pomiarowych nn 0,4kV w ilości 14 szt. oraz złącza kablowo – rozdzielczego nn 0,4kV w ilości 1 szt., na działkach o nr ewid. 8/4, 8/7, 8/9, 8/10, 8/12, 8/14, 8/16, 8/18, 8/20, 8/22, 8/24, 8/26, 8/28, 8/30, 8/3, 8/32, 175/3, 271, obręb Obrzębin, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej, na części działki o nr ewid. 141/20, obręb Żuki, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na części działki o nr ewid. 141/20, obręb Żuki, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na części działki o nr ewid. 141/20, obręb Żuki, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na części działki o nr ewid. 141/20, obręb Żuki, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na części działki o nr ewid. 141/20, obręb Żuki, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia wydaniu decyzji warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na części działki o nr ewid. 141/20, obręb Żuki, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na części działki o nr ewid. 141/20, obręb Żuki, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na części działki o nr ewid. 141/20, obręb Żuki, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na części działki o nr ewid. 141/20, obręb Żuki, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji zmieniającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz drogi wewnętrznej na części działki o nr ewid. 14/2 w obrębie Chlebów, w gminie Turek
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV NA2XY (YAKXS), 4x240 mm2 SM 0,6/1kV o długości 1410 m, budowie odcinka linii kablowej typu NA2XY (YAKXS), 4x120 mm2 SE 0,6/1kV o długości 22 m, budowie złączy kablowo – pomiarowych nn 0,4kV w ilości 14 szt. oraz złącza kablowo – rozdzielczego nn 0,4kV w ilości 1 szt., na działkach o nr ewid. 8/4, 8/7, 8/9, 8/10, 8/12, 8/14, 8/16, 8/18, 8/20, 8/22, 8/24, 8/26, 8/28, 8/30, 8/3, 8/32, 175/3, 271, obręb Obrzębin, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 110kV wraz z kanalizacją teletechniczną i niezbędną infrastrukturą techniczną, stanowiącej powiązanie stacji GPO SN/WN z GPZ Żuki, na działkach o nr ewid. 178/15, 178/14, 202/32, 213/4, 213/3, 212, 211/2, 210/2, 167, 168/6, 168/1, 168/8, 168/10, 211/1, 210/1, 170/6, obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego, na działkach o nr ewid. 211, 158 obręb Albertów, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci oświetlenia ulicznego, na działkach o nr ewid. 211, 158 obręb Albertów, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 110kV wraz z kanalizacją teletechniczną i niezbędną infrastrukturą techniczną, stanowiącej powiązanie stacji GPO SN/WN z GPZ Żuki, na działkach o nr ewid. 178/15, 178/14, 202/32, 213/4, 213/3, 212, 211/2, 210/2, 167, 168/6, 168/1, 168/8, 168/10, 211/1, 210/1, 170/6, obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej jednotorowej linii WN 110 kV
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrząca, gmina Turek”, na działce o nr ewid. 74, obręb Wrząca, gmina Turek
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na wymianie stanowisk słupowych, przesunięciu części stanowisk słupowych i wymianie przewodów na nowe,