Zmiana treści zapytania ofertowego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Cisew, Słodków i Kaczki Średnie

Turek, dnia 7 lipca 2016 r.

GKI-GI.271.17.2016

 

Zmiana treści zapytania ofertowego

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Cisew, Słodków i Kaczki Średnie.

Nr postępowania: GKI-GI.271.17.2016

 

W związku z otrzymanym zapytaniem, Zamawiający informuje, iż wprowadza zmianę

w treści Zapytania Ofertowego nr GKI-GI.271.17.2016 w zakresie oznaczenia terminu wykonania zamówienia.

W związku ze zmianą pkt. IV Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy –  31.10.2016 r.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

 

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk

 

 

Załączniki:

1.     Załącznik nr 2 - Wzór umowy (uaktualniony)