2019 rok

Zapytanie ofertowe

Znak sprawy: GKI-GB.271.17.2019

Turek, dnia 05 czerwca 2019 roku


ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Nr 6/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto, zwracam się w trybie zapytania ofertowego z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:


„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w miejscowości Cisew"


I. Zamawiający:

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń przedszkolnych części budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w miejscowości Cisew

Zakres projektów:


a) przebudowa części pomieszczeń,
b) przebudowa instalacji sanitarnej,
c) przebudowa instalacji elektrycznej,
d) przebudowa instalacji c.o.,
e) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,
f) inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu.

Zakres opracowania obejmuje również pozyskanie opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zakres opracowania przedstawiony został w postaci graficznego załącznika do zapytania ofertowego.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie.

Bezpośredni kontakt z Dyrektorem Szkoły, P. Iwoną Chrzęściewską: 503-462-889

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 13 grudnia 2019 r.

IV. Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie ze wzorem formularza oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej następująco:

„Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w miejscowości Cisew"

Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą czytelną techniką i obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

V. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

Formularz oferty (załącznik nr 1);

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oryginał oferty należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego na adres: ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pok. nr 31, do dnia 14 czerwca 2019 r., do godz. 12:00.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała procesowi oceny.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VII. Kryterium oceny ofert


cena - 100%.

VIII. Ważność oferty


Oferta jest ważna przez okres 30 dni od jej złożenia.

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są Panie:

a) Cyntia Jafra, pok. nr 31, tel. 63 279 40 73,

b) Katarzyna Skotarek - Zastępca Wójta, pok. nr 19, tel. 63 279 40 71.

 

 

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk


Do pobrania:
Lista wiadomości
dotyczy świadczenia usługi audytu wewnętrznego
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w miejscowości Cisew
dotyczy cyklinowania i lakierowania podłogi w sali posiedzeń Urzędu Gminy Turek
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w miejscowości Cisew
dotyczy cyklinowania i lakierowania podłogi w sali posiedzeń Urzędu Gminy Turek
dotyczy cyklinowania i lakierowania podłogi w sali posiedzeń Urzędu Gminy Turek
dotyczy przygotowania i malowania ścian w sali posiedzeń Urzędu Gminy Turek.
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w miejscowości Cisew
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w miejscowości Cisew
dotyczy przygotowania i malowania ścian w sali posiedzeń Urzędu Gminy Turek
dotyczy cyklinowania i lakierowania podłogi w sali posiedzeń Urzędu Gminy Turek
dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrzębin i Słodków Kolonia