Zapytanie ofertowe - „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Turek w latach 2019-2020"

19 listopada 2019 r.

GKI-GW.271.1.2019


ZAPYTANIE OFERTOWE


Proszę o złożenie oferty cenowej wg załączonego wzoru na realizacje zadania p.n.:

„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Turek w latach 2019-2020"


Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

1. Rodzaj zamówienia: usługa.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31 października 2020 roku.

3. Osoba do kontaktu z oferentami:

Jolanta Kozanowska
Urząd Gminy Turek
ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek
telefon: 63 279 40 83; fax: 63 279 40 66
e-mail: j.kozanowska@gmina.turek.pl

4. Ofertę należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta w terminie do dnia 26 listopada 2019 roku, do godz. 9:00.

 

Informacje uzupełniające:

1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie.

2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta cenowa na realizacje zadania p.n.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Turek"

3. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.

4. Oferta musi obejmować całość zamówienia. W ofercie należy również podać koszt jednostkowy demontażu, załadunku, transportu i utylizacji 1 Mg wyrobu zawierającego azbest (zakres pełny) oraz koszt jednostkowy odbioru, załadunku, transportu i utylizacji 1 Mg wyrobu zawierającego azbest (zakres częściowy).

5. Do oferty należy załączyć:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących:
• posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania
• posiadania wiedzy i doświadczenia,
• dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia,
• sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę dokumenty dotyczące prowadzonej działalności: kserokopię KRS lub wpisu do CEiDG, kserokopie nadania numerów NIP i REGON

6. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania, a po upływie terminu zmiana ceny możliwa jest w trybie negocjacji, jeżeli takie będą prowadzone.

8. Wzór umowy na wykonanie zamówienia w załączeniu.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Do pobrania: