Zapytanie ofertowe

Turek, dnia 27 maja 2019 r.
OR-OC.271.1.2019


Zapytanie ofertowe

Na podstawie zarządzenia nr 6/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro zwracam się w trybie zapytania ofertowego z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej „przygotowanie i malowanie ścian w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Turek".

I. Zamawiający:

Gmina Turek (adres siedziby: ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek)

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zadanie, które obejmuje przygotowanie, zagruntowanie i malowanie ścian o powierzchni około 183,50 m2.

Rozliczanie za wykonanie usługi nastąpi po zakończeniu i przyjęciu prac, na podstawie wystawionej faktury VAT. Zapłata należności realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia : 10.07.2019 r. - 31.07.2019 r.

IV. Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie ze wzorem formularza oferty.

V. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

1. Formularz oferty (załącznik nr 1)
2. Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2)

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Elżbieta Sobierajska, Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, Tel. 63 279 40 60 (hol) e-mail ug@gmina.turek.pl

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy przesłać pocztą, e-mailem lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego,
- ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej następująco : „Oferta - przygotowanie i malowanie ścian w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Turek"
-termin składania ofert upływa z dniem 15 czerwca 2019 roku do godz. 15:00

WÓJT
/-/ Karol Mikołajczyk