Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Turek, 03 marca 2020 r.

OKZ-OZ.2600.1.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W celu zamówienia dotyczącego „DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GMINY TUREK”, które jest dostawą przeprowadzono zapytanie ofertowe.

 W terminie do dnia 03 marca 2020 r. do godz. 1100 wpłynęły oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto przed upustem

Upust w %

1.

Dystrybucja Produktów Naftowych EKO-JAZ,

ul. Kolska Szosa 62,

62-700 Turek

ON – 4,79 zł

Pb 95 – 4,79 zł

2%

2%

2.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna,

ul. Chemików 7,

09-411 Płock

ON – 5,05 zł

Pb 95 – 4,97 zł

1,75%

1,75%

 

Wybrano Wykonawcę:

Dystrybucja Produktów Naftowych EKO-JAZ, ul. Kolska Szosa 62, 62-700 Turek

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta Wykonawcy zawiera najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert oraz szczegółowe wymagania ofertowe. Jest to oferta, której cena mieści się w granicach kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk