Informacja o wyborze oferty - dotyczy dostawy oleju opałowego do lokali wymienionych w zapytaniu

OR-OC.271.1.2020

Turek, dnia 27 stycznia 2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informuję niniejszym, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zadanie „dostawa oleju opałowego do wyznaczonych obiektów na terenie gminy Turek" wybrano Wykonawcę: DPN Eko-Jaz z siedzibą w Turku ul. Kolska Szosa 62, 62-700 TUREK.

Wójt Gminy
/-/ Karol Mikołajczyk