Zapytanie ofertowe - dotyczy DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GMINY TUREK

Turek, 25 lutego 2020 r.

OKZ-OZ.2600.1.2020

Zapytanie ofertowe

Na podstawie zarządzenia Nr 6/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zwracam się w trybie zapytania ofertowego z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej „DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GMINY TUREK".

I. Zamawiający:
Gmina Turek
(adres siedziby: ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek)

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest jedno zadanie, które obejmuje sukcesywne bezgotówkowe dostawy oleju napędowego w ilości około 20.500 litrów oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości około 1.400 litrów do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Turek. Podane powyżej ilości są wartościami szacunkowymi, które mają posłużyć jedynie Wykonawcy do kalkulacji ceny ofertowej. Mogą ulec zmianie tj. zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie będą podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego do zbiorników pojazdów wskazanych przez Zamawiającego i kanistrów. Wykonawca zapewni punkt odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w miejscowości Turek. Zakup paliwa dokonywany będzie po cenie obowiązującej w dniu tankowania, pomniejszonej o rabat (upust) udzielony przez Wykonawcę. Rabat będzie stałym i niezmiennym składnikiem ceny za l litr paliw. Wysokość rabatu będzie wartością niezmienną w czasie całego okresu trwania umowy. Wysokość rabatu musi być wyszczególniona na fakturze VAT. Do poszczególnych paliw stosuje się wymagania jakościowe zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Odbiór towarów odbywać się będzie na podstawie dowodu WZ, bezgotówkowo, rejestrowany będzie na listę zbiorczą zawierającą w szczególności: - datę tankowania, - rodzaj pobranego paliwa, - ilość zatankowanego paliwa, - markę i nr rejestracyjny pojazdu/ markę urządzenia, - potwierdzenie osoby pobierającej. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie dwa razy w miesiącu na podstawie wystawionych faktur VAT, przy czym ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1 do 15 dnia każdego miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Zapłata należności za pobrane paliwo realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od otrzymania faktury. Wykaz pojazdów i osób uprawnionych do odbioru paliw zostanie wyszczególniony przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia atestu lub świadectwa jakości paliw na każde życzenie Zamawiającego. Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości oferowanych paliw (niezgodność z normami).

Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie załącznika/ów do formularza ofertowego. Pod uwagę brana jest wielkość upustu jednakowego dla oleju napędowego i benzyny bezołowiowej. Do pozycji formularza ofertowego należy wpisać cenę jednostkową brutto danego paliwa z dnia 25 lutego 2020 r., tj. z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia:
05.03.2020 r. – 31.12.2020 r.

IV. Sposób przygotowania oferty:
Zgodnie ze wzorem formularza oferty.

V. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1).
2. Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2).

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Michał Mękarski, Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, pok. nr 18, tel. 63 279 40 81, e-mail: oswiata@gmina.turek.pl

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
- Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej następująco: „Oferta – dostawa paliw płynnych".
- Termin składania ofert upływa z dniem 3 marca 2020 r., godz. 11:00.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Do pobrania: