Zapytanie ofertowe - dotyczy remontu elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebów

GKI–GB.271.3.2020

Turek, dnia 20 stycznia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zwracam się w trybie zapytania ofertowego z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na:


„Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebów, gmina Turek"


I. Zamawiający:
Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek


II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje wykonanie remontu ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebów oraz wykonanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, bezpośrednio przy budynku, zgodnie z załączonym przedmiarem.
2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy, przywrócenia terenu przyległego do stanu pierwotnego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.
4. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia odbioru przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie.


III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 kwietnia 2020 r.


IV. Sposób przygotowania oferty:
Zgodnie ze wzorem formularza oferty.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej następująco:
„Oferta na remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebów, gmina Turek".
Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą czytelną techniką i obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.


V. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć oferenci:
1) Formularz oferty (załącznik nr 1);
2) Kosztorys ofertowy.


VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pokój 31.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Termin składania ofert upływa z dniem 27 stycznia 2020 r. o godz. 10:00


VII. Kryterium oceny ofert:
cena – 100 %


VIII. Ważność oferty
Oferta jest ważna przez okres 30 dni od jej złożenia.


IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Katarzyna Skotarek - Zastępca Wójta/Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Lokalnego, tel.: 63 279 40 71
Anna Brożek - Inspektor ds. budownictwa i inwestycji, tel.: 63 279 40 73

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki: