Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Do pobrania:

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2025

Do pobrania:

Organizacje wspierające osoby niepełnosprawne


Zapraszamy od odwiedzenia strony Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na której znajduje sie lista organizacji pozarządowych i organizacji pracodawców wspierających osoby niepełnosprawne:

http://niepelnosprawni.gov.pl/p,98,organizacje

Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 08 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 2/2021
Wójta Gminy Turek
z dnia 08 lutego 2021 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności i powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Turek oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Panią Justynę Sylwestrzak do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Turek oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku, zwanej dalej „Koordynatorem".

§ 2. 1. Powołuje się Zespół do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Turek oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku, zwany dalej „Zespołem".

2. Zadaniem Zespołu jest w szczególności dokonanie oceny spełniania przez Urząd Gminy Turek oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku, zwanych dalej „Urzędem i GOPS", wymagań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanej dalej „ustawą", analiza potrzeb, przedstawianie propozycji koniecznych do dokonania zmian w zakresie funkcjonowania i dostosowania Urzędu i GOPS do wymagań ustawowych oraz monitorowanie wdrażania przyjętych rozwiązań w życie.

3. Wyniki prac Zespołu, o których mowa w ust. 2, Zespół przekazuje cyklicznie Sekretarzowi Gminy.

4. W skład Zespołu wchodzą:
1) Justyna Sylwestrzak – Koordynator, przewodnicząca Zespołu;
2) Ewelina Pietrzak – członek Zespołu, Referat Organizacyjny;
3) Jolanta Serbin – członek Zespołu, Referat Finansowy;
4) Justyna Hoffman – członek Zespołu, Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia;
5) Cyntia Jafra – członek Zespołu, Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Lokalnego,
6) Adrianna Ekiert – członek Zespołu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku.
5. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Koordynatora.

§ 3. 1. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1) realizacja zadań, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy;
2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) kierowanie pracami Zespołu;
4) ustalanie harmonogramu prac Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.
2. Z posiedzenia Zespołu, osoba wyznaczona przez Koordynatora spośród członków Zespołu, sporządza notatkę służbową.
3. Koordynator wraz z Zespołem opracowują raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art. 11 ustawy.

§ 4. 1. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Turek do udzielania Koordynatorowi oraz członkom Zespołu niezbędnej pomocy i wsparcia w realizacji zadań.

2. Zobowiązuje się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do wdrożenia rozwiązań wymaganych ustawą oraz ścisłej współpracy z Koordynatorem.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Turek.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek

/Karol Mikołajczyk/

Informacja dla osób niepełnosprawnych - aplikacja mobilna Alarm112

Informacja o możliwości skorzystania z aplikacji mobilnej Alarm112 przez osoby z niepełnosprawnością dostępne na stronie:

https://www.numer112.pl/niepelnosprawni.html.

Infolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych

Jak połączyć się z tłumaczami? Istnieje kilka możliwości:

  • komunikator messenger, bezpośrednio ze strony FB koronawiruspjm,
  • komunikator skype login: Koronawirus-Tłumacz PJM,
  • komunikator IMO, który umożliwia połączenia na komputerze: nr 609 939 546,
  • aplikacja tłumacz on-line języka migowego.

Infolinię obsługuje Polski Związek Głuchych. Jest dostępna w trybie 24/7.

Zachęcamy do skorzystania z infolinii także personel medyczny, z którym skontaktuje się osoba niesłysząca.

Szczegóły odostepne na stronie gov.pl: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 23 września 2020 r.

Zarządzenie utraciło moc - aktualne Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności i powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Turek oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku, dostępne jest pod linkiem:

 

Zarządzenie Nr 13/2020

Wójta Gminy Turek

z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności

oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Turek

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Urzędzie Gminy Turekwyznacza się do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności Justynę Sylwestrzak – inspektora w Referacie Organizacyjnym.

§ 2. 1. Powołuje się Zespół do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Turek, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zadaniem Zespołu jest w szczególności dokonanie oceny spełniania przez Urząd Gminy Turek, zwany dalej „Urzędem”, wymagań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, analiza potrzeb, przedstawianie propozycji koniecznych do dokonania zmian w zakresie funkcjonowania i dostosowania Urzędu do wymagań ustawowych oraz monitorowanie wdrażania przyjętych rozwiązań w życie.

3. Wyniki prac Zespołu, o których mowa w ust. 2, Zespół przekazuje cyklicznie Sekretarzowi Gminy.

4. W skład Zespołu wchodzą:

1)      Justyna Sylwestrzak – Koordynator do spraw dostępności, przewodnicząca Zespołu;

2)      Ewelina Pietrzak – członek Zespołu, Referat Organizacyjny;

3)      Jolanta Serbin – członek Zespołu, Referat Finansowy;

4)      Justyna Hoffman – członek Zespołu, Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia;

5)      Cyntia Jafra – członek Zespołu, Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Lokalnego.

5. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Koordynatora do spraw dostępności.  

 § 3. 1.Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1)  realizacja zadań, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

2)  zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3)  kierowanie pracami Zespołu;

4)  ustalanie harmonogramu prac Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.

2. Z posiedzenia Zespołu, osoba wyznaczona przez Koordynatora do Spraw Dostępności spośród członków Zespołu, sporządza notatkę służbową.

3. Koordynator do Spraw Dostępności wraz z Zespołem opracowuje raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 4. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Turek do udzielania Koordynatorowi do spraw dostępności oraz członkom Zespołu niezbędnej pomocy i wsparcia w realizacji zadań.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk