Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 572381-N-2019 z dnia 2019-07-11 r. 

Urząd Gminy Turek: Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie
Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek, krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Ogrodowa  4 , 62-700  Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 794 060, e-mail ug@gmina.turek.pl, faks632 794 066. 
Adres strony internetowej (URL): www.gmina.turek.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
bip.gmina.turek.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami SIWZ 
Adres: 
Urząd Gminy Turek, Centrum Informacji i Obsługi Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2019/2020 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest jedno zadanie, które obejmuje dowozy uczniów do szkół podstawowych, które są prowadzone przez Gminę Turek oraz powrotny przewóz ze szkoły do miejsca zamieszkania. Przy ustalaniu liczby kilometrów dowozów i odwozów nie brana będzie pod uwagę odległość siedziby Wykonawcy od Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek. Usługa będąca przedmiotem zamówienia dotyczy dowozu i odwozu po drogach asfaltowych, na odcinku około 6 km w jedną stronę dotyczy dowozu i odwozu po drodze żwirowej. Zamawiający nie zapewnia parkingów dla autobusów, którymi świadczona będzie usługa dowozu i odwozu uczniów. Usługa będąca przedmiotem zamówienia podczas dowozów do szkół i powrotnego przewozu ze szkół do miejsc zamieszkania uczniów ma być wykonywana przez trzy autobusy, z których jeden ma mieć co najmniej 56 miejsc siedzących i co najmniej 14 miejsc stojących, jeden ma mieć co najmniej 46 miejsc siedzących i co najmniej 11 miejsc stojących oraz jeden ma mieć co najmniej 40 miejsc siedzących i co najmniej 8 miejsc stojących. Przez cały okres wykonywania zamówienia dowożenie uczniów do szkół winno być realizowane pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym. Trasy autobusów są następujące: A. DOWOZY 1. Autobus nr 1 (co najmniej 56 miejsc siedzących i co najmniej 14 miejsc siedzących) Trasa dowozów: wyjazd spod Urzędu Gminy Turek ok. godz. 650 – dowozy do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie: Turek, Grabieniec, Obrzębin, Turek Muchlin, Słodków, Słodków Kolonia, Obrzębin, Grabieniec (za cmentarzem), Słodków, Turek. 2. Autobus nr 2 (co najmniej 46 miejsc siedzących i co najmniej 11 miejsc siedzących) Trasa dowozów: wyjazd spod Urzędu Gminy Turek ok. godz. 630 – dowozy do Szkoły Podstawowej w Cisewie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie: Turek, Albertów, Piętno, Wrząca, Budy Słodkowskie, Albertów, Słodków, Cisew, Paździerowice, Cisew, Turek. 3. Autobus nr 3 (co najmniej 40 miejsc siedzących i co najmniej 8 miejsc siedzących) Trasa dowozów: wyjazd spod Urzędu Gminy Turek ok. godz. 640 – dowozy do Szkoły Podstawowej w Żukach: Turek, Obrębizna, Szadów Księży, Szadów Pański, Laski, Żuki, Turek; wyjazd spod Urzędu Gminy Turek ok. godz. 950 – dowozy do Szkoły Podstawowej w Chlebowie: Szadów Pański, Korytków, Laski, Chlebów, Warenka, Pęcherzew, Kalinowa, Chlebów, Turek. B. ODWOZY 1. Autobus nr 1 (co najmniej 56 miejsc siedzących i co najmniej 14 miejsc siedzących) Trasa odwozów: odwozy z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie (ok. godz. 1200 – 1540) – Turek, Słodków, Słodków Kolonia, Grabieniec, Obrzębin, Turek, 2. Autobus nr 2 (co najmniej 46 miejsc siedzących i co najmniej 11 miejsc siedzących) Trasa odwozów: odwozy ze Szkoły Podstawowej w Cisewie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie (ok. godz. 1200-1540) – Turek, Słodków, Budy Słodkowskie, Albertów, Piętno, Wrząca, Cisew, Paździerowice, Budy Słodkowskie, Albertów, Piętno, Wrząca, Turek, 3. Autobus nr 3 (co najmniej 40 miejsc siedzących i co najmniej 8 miejsc siedzących) odwozy ze Szkoły Podstawowej w Żukach (ok. 1230-1530) – Obrębizna, Szadów Księży, Szadów Pański, Laski, Żuki, Turek; odwozy ze Szkoły Podstawowej w Chlebowie (ok. 1510-1710) – Chlebów, Szadów Pański, Korytków, Laski, Chlebów, Warenka, Pęcherzew, Kalinowa, Turek. Szczegółowy plan dowozów i odwozów Wykonawca otrzyma najpóźniej dnia 30 sierpnia 2019 r. Plan dowozów i odwozów podlega bieżącej aktualizacji w przypadku stałej zmiany planu zajęć szkolnych, a tym samym zmiany liczby kilometrów, liczby przewożonych uczniów oraz godzin poszczególnych kursów. Trasy dowozów i odwozów mogą ulec zmianom. Rozmiar przedmiotu zamówienia w zakresie podanej liczby kilometrów określony jest na podstawie roku szkolnego 2018/2019 i zgodnie z tym średnia dzienna ilość kilometrów będzie wynosić: 1. autobus nr 1 – 120 km, 2. autobus nr 2 – 160 km, 3. autobus nr 3 – 120 km. Rzeczywista ilość kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego w roku szkolnym 2019/2020 i dlatego ilość kilometrów może ulec zmianie. Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał okazania aktualnych dokumentów dopuszczających dany pojazd do ruchu (dowód rejestracyjny potwierdzający stan techniczny pojazdu). Wykonawca może na własny koszt przeprowadzić wizję lokalną miejsc realizacji zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty, a w szczególności wgląd do harmonogramu dowozów i odwozów obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019 w Urzędzie Gminy Turek, pok. nr 18, tel. 63 279 40 81. 
II.5) Główny kod CPV: 60000000-8 

Dodatkowe kody CPV: 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 25% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2019-09-02   lub zakończenia: 
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy; wypełniony i podpisany formularz cenowy - załącznik nr 5 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności faktury

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-08-01, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

 IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pokój nr 29 w dniu 01 sierpnia 2019 r. o godzinie 11:30.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia – Gabriela Kolenda oraz Pracownicy Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia – Violetta Wojtkowska i Michał Mękarski, tel. (063) 279 40 81, e-mail: oswiata@gmina.turek.pl

 

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk

 

1.    SIWZ

2.    Załączniki nr 1-5 do SIWZ

3.    Załącznik nr 6 do SIWZ