Zapytanie ofertowe - dotyczy dostawy oleju opałowego do lokali wymienionych w zapytaniu

OR-OC.271.1.2020                                                                                                  

Turek, dnia 3 stycznia 2020 r.

Zapytanie ofertowe

Na podstawie zarządzenia nr 6/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro zwracam się w trybie zapytania ofertowego z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej „dostawy oleju opałowego do lokali wymienionych w załączniku nr 1".

I. Zamawiający:

Gmina Turek (adres siedziby: ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek)

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zadanie, które obejmuje sukcesywne bezgotówkowe dostawy oleju opałowego w ilości około 28.000l do lokali wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Podana powyżej ilość jest wartością szacunkową, która ma posłużyć jedynie Wykonawcy do kalkulacji ceny ofertowej. Ilość określona w specyfikacji może ulec zmianie tj. zarówno zmniejszeniu, jak i zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że nie stanowi ostatecznej ilości zamówienia, w wyniku czego nie będzie podstawą do zgłaszania roszczeń ze strony Wykonawcy z niezrealizowanej ilości dostawy. Dostawy oleju opałowego będą realizowane sukcesywnie, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego do zbiorników w kotłowniach wymienionych obiektów. Zakup oleju opałowego dokonywany będzie po cenie obowiązującej w dniu tankowania, pomniejszony o rabat (upust) udzielony przez Wykonawcę. Rabat będzie stałym i niezmiennym składnikiem ceny za 1 litr oleju. Wysokość rabatu będzie wartością niezmienną w czasie całego okresu trwania umowy. Wysokość rabatu musi być wyszczególniona w fakturze VAT. Do oleju opałowego stosuje się wymagania jakościowe zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.


Rozliczanie dostawy oleju opałowego odbywać się będzie za każdą pojedynczą dostawę na podstawi wystawionej faktury VAT. Zapłata należności realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktur. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania atestu lub świadectwa jakości oleju opałowego na życzenie Zamawiającego. Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości oleju opałowego (niezgodność z normami).
Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie załącznika do formularza ofertowego. Pod uwagę brana jest wielkość upustu dla oleju napędowego. Do pozycji formularza ofertowego należy wpisać cenę jednostkową brutto z dnia 7 stycznia 2020 roku tj. z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.


III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia : 01.01.2020r. -31.12.2020 r.

IV. Sposób przygotowania oferty: Zgodnie ze wzorem formularza oferty.


V. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

1. Formularz oferty (załącznik nr 1)

2. Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2)

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami :
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Elżbieta Sobierajska, Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, Tel. 63 279 40 60 (hol) e-mail ug@gmina.turek.pl

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
- ofertę należy przesłać pocztą, e-mailem lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego, - ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej następująco : „Oferta – dostawa oleju opałowego" - termin składania ofert upływa z dniem 22 stycznia 2020 roku do godz. 15:00

WÓJT
/-/ Karol Mikołajczyk

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – formularz oferty.docx

Załącznik nr 2 – wzór umowy.docx

 

WYKAZ LOKALI:

1. Urząd Gminy ul. Ogrodowa 4 , 62-700 Turek około 8.000l
2. Szkoła Podstawowa w Cisewie, 62-700 Turek około 9.000l
3. Szkoła Podstawowa w Żukach, 62-700 Turek około 9.000l
4. OSP w Kowalach Księżych, 62-700 Turek około 600l
5. OSP - świetlica wiejska w Kalinowej, 62-700 Turek około 700l
6. OSP - świetlica wiejska w Cisewie, 62-700 Turek około 500l