Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Turek, dnia 23 marca 2020 r.

GKI-GO.ZP.271.11.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia publicznego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.

 

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w imieniu Gminy Turek informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:  


           Zakładu Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c.

           Gabriel Kropidłowski, Daniel Piąstka

           Kowale Pańskie Kolonia 11a

           62-704 Kawęczyn

Wybrana oferta była jedyną złożoną ofertą podlegającą ocenie i niepodlegającą odrzuceniu. Uzyskała najwyższą liczbę punktów (90 punktów), przyznanych zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ (cena 60%, termin płatności faktury 20%, emisja spalin pojazdów, które zostaną wykorzystane do realizacji zamówienia 20%).

Cena oferty: 2 498 944,50 zł brutto (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote i pięćdziesiąt groszy).

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z przyznaną im punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów wg kryterium: Cena

 

Ilość punktów wg kryterium:

Termin płatności faktur

 

Ilość punktów wg kryterium:

Emisja spalin pojazdów, które zostaną wykorzystane do realizacji zamówienia

 

 

 

Ilość punktów RAZEM

1.

Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c. 
G. Kropidłowski,  D. Piąstka, Kowale Pańskie Kolonia 11a,
62-704 Kawęczyn

60

 

20

 

10

90


Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ww. ustawy.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk