Zapytanie ofertowe na zadanie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Turek."

Turek, 15 maja 2020 r.
GKI-GO.271.1.2020


Zapytanie ofertowe na zadanie
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Turek."


Wójt Gminy Turek zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej:

• folia rolnicza,
• siatka i sznurek do owijania balotów,
• opakowania po nawozach
• opakowania typu Big Bag,
z obszaru gminy Turek, zgodnie z poniższą specyfikacją.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gmina Turek,
ul. Ogrodowa 4,
62-700 Turek
Tel. 63 279-40-60
E-mail: ug@gmina.turek.pl

2. Termin realizacji zamówienia:
• data rozpoczęcia: od 1 czerwca 2020 r.
• data zakończenia: do 31 października 2020 r.

3. Opis Przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Turek. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie at. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Zamawiający wskaże 3 miejsca na terenie gminy Turek do którego rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie.

Szacunkowa masa odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia została ustalona na podstawie złożonych przez zainteresowanych rolników wniosków i wynosi:
• odpady z folii rolniczej – 71 Mg
• odpady z siatki do owijania balotów – 10 Mg
• odpady ze sznurka do owijania balotów – 6 Mg
• odpady po nawozach –14 Mg
• opakowania typy Big-Bag – 9 Mg
Razem szacunkowo: 110 Mg.

Szczegółowe uregulowania dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie internetowej:


http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/


4. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

• ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,
• załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki
i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów,
• transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,
• rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.


5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

5.1. spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:
• imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady,
• adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag,
• datę odbioru,
• wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:
- folie rolnicze
- siatki do owijania balotów
- sznurki do owijania balotów
- opakowania po nawozach
- opakowania typu Big Bag
• podpis właściciela/ użytkownika
• podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji,
• pieczęć firmową wykonawcy.

5.2. wykonać przedmiot zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa oraz do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:
• wygenerowanych z systemu BDO kart przekazania odpadów do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem) wraz z ich zbiorczym zestawieniem (w przypadku przejęcia odpadów z terenu gminy przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem odpadów),
• wygenerowanych z systemu BDO kart ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia wraz z ich zbiorczym zestawieniem.

6. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.

7. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Rozliczenie będzie dokonane na podstawie ilości faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów pomnożonych przez cenę jednostkową brutto za 1 Mg, dla poszczególnych frakcji odpadów, wynikającą ze złożonej oferty.

9. Podstawę do rozliczenia usługi i wystawienia faktury będzie stanowił pisemny protokół wykonania usługi sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Wzór protokołu wykonania usługi stanowi załącznik nr 1 do umowy. Protokół winien zawierać informację o ilości i kodzie odebranych odpadów.

10. Sposób przygotowania oferty:
• Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim wg Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
• Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i dostarczenia oferty.

11. Miejsce i termin złożenia oferty:

10.1. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek (Centrum Informacji i Obsługi (parter)) do dnia 22 maja 2020 r. (piątek) do godz. 12.00.

10.2. Oferta musi być złożona zamkniętej kopercie z opisem nazwy i adresem wykonawcy a także napisem „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Turek ".


10.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10.4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

10.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści przedmiotu zamówienia.

11. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto. Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.


12. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest:
Sylwia Serafińska, tel. 63 279-40-83. , e-mail: srodowisko@gmina.turek.pl.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Załączniki do pobrania:

  1. Formularz ofertowy.doc
  2. Projekt umowy.pdf