Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 7 maja 2020 r.

Turek, dnia 7 maja 2020 r.

GKI-GP.6730.335.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)Wójt Gminy Turek zawiadamia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz drogi wewnętrznej, na części działki o nr ewid. 430/26, obręb Turkowice, gmina Turek.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Wójta Gminy Turek, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk