Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 21/2020
Wójta Gminy Turek
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr XIX/112/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok" Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 18/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie: „W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2020 roku w zakresie:
a) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
b) Kultury, sztuki i tradycji narodowej,

W części Termin złożenia oferty ogłoszenie otrzymuje brzmienie „Termin złożenia oferty: do dnia 29 maja 2020 r. do godziny 15.00".

§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk