Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 22 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 35/2020
Wójta Gminy Turek
z dnia 22 czerwca 2020 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz uchwały Nr XIX/112/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok" Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do rozpatrzenia ofert konkursowych, złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r.

§ 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
1) przewodniczący - Michał Mękarski - przedstawiciel Urzędu Gminy Turek,
2) zastępca przewodniczącego - Gabriela Kolenda - przedstawiciel Urzędu Gminy Turek,
3) członek - Ewelina Pietrzak - przedstawiciel Urzędu Gminy Turek,
4) członek - Mariola Tyczka - przedstawiciel organizacji pozarządowej,
5) członek - Jadwiga Glapa - przedstawiciel organizacji pozarządowej.

§ 3. Określa się Regulamin Pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki: