Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 11 stycznia 2021 r.

Turek, dnia 11 stycznia 2020 r.

GKI-GP.6733.18.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Wójt Gminy Turek zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej jednotorowej linii WN 110 kV polegającej na wymianie stanowisk słupowych, przesunięciu części stanowisk słupowych i wymianie przewodów na nowe na działkach o nr ewid. 168/1, 201, 200/8, 199/1, 199/2, 189/2, 74, 73/2, 70, 71/2, 116/2, 117/2, 118/2, 118/1, 114/2, 381/1, 381/3, 37/1, 25/1, 23/3, 24/3, 252/4, 252/12, 252/26, 252/8, 252/19, 255/4, 255/1, 257/2, 260/1, 260/3, 260/4, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267/2, 268, 269, 270/1, 251, 248/1, 248/2, 249/2, 246/2, 246/1, 245/7, 245/6, 273, 278, 277, 276, 275/1, 275/3, 274, obręb Żuki, gmina Turek, oraz 96, 95, 94, 93,92, 259/2, 91/15, 90, 89/5, 88/5, 87, 86, 85/22, 84/2, 83/3, 83/4, 83/1, 82/2, 82/1, 81/6, 81/4, 80/2, 97, 107/9, 106/4, 105, 104/1, 104/2, 103, 99, 100, 258, 392/12, 392/13, 392/11, 392/10, 393/1, 393/4, 394/9, 394/8, 394/6, 396, 407/1, 406/1, 405/1, 404/1, 404/2, 403, 402, 401, 400, 430/3, 430/5, 429/5, 429/6, 375, 374/17, 374/19, 373/2, 371, 370, 367, 365, 364, 363/2, 362/1, 361, 360, 359, 358, 357, 356 obręb Turkowice, gmina Turek oraz 170, 158, 157, 156/1, 155/3, 154, 153, 152, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 138/4, 137, 136, 135, 134, 5234/1, 694, 5234/2, 55/4, 55/3, 55/2, 55/1, 54, 53, 52, 59/1, 58, 81, 107/1, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92/2, 92/1, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85/2, 85/1, 84, 83, 82, 49, 688, 41, 224, 687, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 687, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225 obręb Kowale Księże, gmina Turek.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Wójta Gminy Turek, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia lub zapoznania się z treścią obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk