Uchwała Nr XXVIII/200/21 Rady Gminy Turek z dnia 1 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII/200/21
Rady Gminy Turek

z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 49 965 950,00zł

1) Dochody bieżące zmniejsza się do kwoty 46 634 096,00zł

2) Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 3 331 854,00zł

2. W §2 ust.1Wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 51 404 857,52zł

1) Wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty 44 123 199,60zł

2) Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 7 281 657,92zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 45 000,00zł

1) w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

926

92601

6300

75 000,00zł

2) w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

756

75616

0340

45 000,00zł

445 000,00zł

3) w planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

926

92601

2710

75 000,00zł

0zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 45 000,00zł

1) w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75023

4300

10 000,00zł

280 000,00zł

801

80101

4270

45 000,00zł

123 500,00zł

921

92109

6050

1 800,00zł

81 959,62zł

926

92601

6050

75 000,00zł

108 902,75zł

2) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75023

6060

10 000,00zł

20 000,00zł

921

92109

4270

1 800,00ZŁ

39 942,92zł

926

92601

4270

75 000,00zł

15 000,00zł

 

5. Załącznik Nr 3 „Wydatki majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu” dokonuje się zmiany w pozycji Przychody budżetu, dokonuje się sprostowania błędu „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19(RFIL)” dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego oznaczenia paragrafu zmienia się na §905 (było §950)zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Fundusz Sołecki otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 Załączniki: