Uchwała Nr XXX/204/21 Rady Gminy Turek z dnia 1 marca 2021 r.

Uchwała Nr XXX/204/21
Rady Gminy Turek

z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227-228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale XXVII/ 176/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2021-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania spłaty długu otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki: