UCHWAŁA NR XV/79/04 RADY GMINY TUREK z dnia 04 lutego 2004 r.

UCHWAŁA  NR  XV/79/04    
    RADY GMINY TUREK
                                                    z dnia 04 lutego 2004 r.
 
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. 113 poz. 984, Dz. U. Nr 214 poz.1806, Dz. U. Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz.1568) i art. 40 ust.8 w związku z ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.838 z późniejszymi zmianami: Dz. U. Nr 86, poz.958; z 2001 r. Dz. U. Nr 125, poz.1371; z 2002 r. Dz. U. Nr 25 poz.253, Dz. U. Nr 41 poz.365, Dz. U. Nr 62 poz.554, Dz. U. Nr 74 poz.676, Dz. U. Nr 89, poz. 804, Dz. U. Nr 113, poz.984 i Dz. U. Nr 216 poz.1826 oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i 721, Dz. U. Nr 200 poz.1953) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
 
§ 1
Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie gminy Turek w następującej wysokości:
1.    Prowadzenie robót w pasie drogowym:
- opłata za zajęcie 1 m2 jezdni, chodnika              -                            0,50 zł
- opłata za zajęcie 1m2 pobocza, pasa zieleni       -                            0,30 zł
 -opłata za zajęcie 1 m2 pasa drogowego  przy wykonywaniu
   przyłączy do budynków mieszkalnych               -                           0,15 zł
2.    Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
- opłata za 1m2 reklamy                                         -                           1,00 zł
3.    Umieszczenia w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych:
- opłata za zajęcie 1 m2 powierzchni obiektu         -                          0,10 zł
4.    Utrudnienia w ruchu - za każdy dzień utrudnień:
- za zajęcie powyżej 20% szerokości jezdni            -                        50,00 zł
- całkowite zajęcie jezdni                                         -                      150,00 zł
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
  
                                              Przewodniczący Rady 
                                                                                     
                                                 /Ireneusz Kolenda/  
 
 
 
 
UZASADNIENIE
Do uchwały Nr XV/79/04
 Rady Gminy Turek
z dnia 04 lutego 2004 r.
 
W związku ze zmianą ustawy o drogach publicznych i wprowadzeniem nowych uregulowań prawnych, które weszły w życie 09 grudnia 2003 r. dotyczących pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego, zachodzi konieczność ustalenia przez Radę Gminy wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego.
W art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( DZ.U. z 2000 r. nr 71 poz.838 z późniejszymi zmianami) na jednostki samorządu terytorialnego nałożony został obowiązek ustalenia w drodze uchwały wysokość opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
W uchwale wprowadza się różne opłaty za zajęcie pasa drogowego uzależnione od elementu zajętego pasa drogowego.
Ustawodawca ustalił, że maksymalna stawka opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego nie może przekroczyć 10 zł za 1 dzień zajmowania pasa drogowego a stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, nie może przekroczyć 200 zł.