U C H W A Ł A Nr XVII/90/2004 r.Rady Gminy Turek z dnia 29.04.2004 r.

 
 
 
 
U  C H W A Ł A   Nr XVII/90/2004 r.
 
Rady Gminy Turek
 
z dnia 29.04.2004 r.
 
 
W sprawie : nabycia   nieruchomości   zabudowanej   położonej  we wsi
                      Grabieniec      stanowiącej      własność     Skarb   Państwa- 
                      Nadleśnictwa     Turek,     z       przeznaczeniem   na      cele
                      mieszkalne
 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. " a ‘’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednoliy z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 22 ustawy o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity  z  2000 r. Dz. U. Nr 46 poz. 543 z poż. zm./ Rada Gminy Turek uchwala co następuje.
 
§ 1
 
Nabyć nieodpłatnie od Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Turek zabudowane budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi,  działki gruntu oznaczone numerami geodezyjnymi 5129 /10  i 5129/11 o pow. 1993 m2 położone we wsi Grabieniec.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Turek
 
§ 3
 
Uchwała Wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                       / Ireneusz Kolenda /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
do uchwały Nr XVII/90/04 r. Rady Gminy Turek
 
z dnia 29.04.2004 r.
 
 
Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Komisji Rady na wniosek Wójta   postanowiła wyrazić zgodę na nabycie nieodpłatne nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym  i gospodarczymi oraz nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 5129/10 i 5129/11 o pow. 1993 m2 położonych we wsi Grabieniec od Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Turek z przeznaczeniem na lokal mieszkalny pod warunkiem że nieruchomość nie jest zadłużona.
Przejęcie w/w nieruchomości  zabudowanej do zasobów komunalnych jest uzasadnione ponieważ przemawia za tym interes gminy jakim jest, brak  w zasobach mieszkaniowych tzw. lokali socjalnych.  Obecnie jak i w najbliższej przyszłości nie planuje się budowy mieszkań komunalnych w gminie , z uwagi na brak środków finansowych.
 
 
                                                               Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                       / Ireneusz Kolenda /